Following eligibility lists contain WT2P

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Metro DX Club2020-03-12 23:30:4035 mile circleEN61alWT2PEN51us26.5
Metro DX Club2020-04-12 15:49:3035 mile circleEN61alWT2PEN51us26.5
Metro DX Club2020-04-29 18:51:4135 mile circleEN61alWT2PEN51us26.5
Metro DX Club2018-10-27 15:46:3535 mile circleEN61alWT2PEN51us26.5
Metro DX Club2019-03-22 17:54:0635 mile circleEN61alWT2PEN51us26.5
Metro DX Club2020-04-07 22:50:0335 mile circleEN61alWT2PEN51us26.5
Metro DX Club2020-04-29 18:45:0735 mile circleEN61alWT2PEN51us26.5
Society of Midwest Contesters2018-01-03 05:23:22175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-02-24 16:11:07175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-06-06 17:36:01175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-08-03 14:02:47175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-08-14 05:11:00175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-10-12 15:45:03175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-11-02 20:13:50175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2019-01-01 17:12:02175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2019-03-22 13:35:36175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2019-08-17 04:54:40175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2020-01-04 13:04:39175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-02-24 16:00:54175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-06-06 17:32:21175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-08-03 13:58:20175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-08-14 05:08:18175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-10-12 15:40:19175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2018-11-02 20:18:16175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2019-01-01 17:15:13175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2019-11-01 23:25:14175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2020-02-27 19:09:32175 mile circleEN50ptWT2PEN51us69.7
Society of Midwest Contesters2016-10-30 05:11:29175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2016-11-19 15:20:39175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-01-06 21:43:47175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-02-23 15:37:37175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-03-24 04:58:08175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-05-12 17:57:49175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-05-26 13:32:56175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-06-27 13:33:36175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-08-19 05:35:22175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-09-18 04:27:32175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-10-05 19:09:47175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-11-03 15:07:21175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2016-10-19 16:26:00175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2016-11-04 15:12:34175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2016-12-09 15:31:02175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-02-23 15:36:05175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-03-24 04:55:17175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-04-17 05:47:40175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-05-15 02:50:08175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-06-10 14:16:15175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-07-26 05:00:56175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-08-19 05:36:36175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-09-28 02:47:41175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-11-03 15:03:30175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6
Society of Midwest Contesters2017-11-04 04:43:59175 mile circleEN50ptWT2PEN61ev93.6