Eligibility list for: DFW Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM21bx
List uploaded at 2017-03-03 16:12:48
217 list entries

Call Grid Distance
N0VDDM33qv979.2
K0XVEN35ji935.1
WA0MHJEN35kg930.2
K8BTUEN80lf913.9
WD5FEL87vb888.3
K0YREN24xe849.3
WW2PTEL89ld787.7
K4AFEEM55tq500.7
WB5EINEM54pf442.8
W5VXEL06vg418.8
WQ5LEM50jl407.2
K5XHEM26wa296.7
W5RZEM35ki281.7
N5UMEM15gp269.1
ND5CEM30xh254.2
N5NVPEM30wf252.6
AD5VJEL09om242.6
KC5CYYEM04so234.8
NL7COEM04to231.8
NY5BEM04rc213.1
N5RZEM00mj212.6
WA5RREM03rx207.3
AD5LUEM04tb204.2
N5XEEM14mm186.4
K5AXEL29kk181.2
KE5GDBEL29kn172.8
N5NKEM01op172.8
N5AWEM00tq172.4
K0NMEL29eo164.8
N5XZEL29co164.2
N5DTTEL29gq160.3
W5ASPEL29fr156.7
AC5KEM20vf156.0
N5TMEL29ds152.9
K5HMEL29eu147.6
K5TUEL29ev144.7
K5OTEM10cq144.1
N5OEEM02xx144.0
K5GQEL29fx139.6
K5WAEM10ta138.5
K5GAEM20ga137.5
AD5QEM20ga137.5
NS5JEM20hb135.7
K5GHEM13gj134.4
N5WEBEM13ef133.5
KF5LKGEM20vr130.9
K5BGEM12bs128.9
K5QEEM31cj128.9
K5JTHEM12bs128.9
NR5MEM10wd127.5
N5OAOEM13rq124.2
K5UOEM20ff122.5
KI5DQEM13rp121.5
AF5IEM23jp121.5
KA0IQTEM13ml121.3
N5YAEM31bn121.0
N5IREM13jh120.4
AF5PEEM12ds120.2
W5KDEM12ds120.2
KE5SCGEM12ev120.1
KG5OAEM12ev120.1
AB5KEM10gv119.6
K5ANREM12fx119.2
N5HRKEM13gb118.8
K5CJLEM13jf116.1
W0UOEM12es115.8
N5GIEM13pl114.4
NK5OEM13lg112.1
AE5XUEM12gv112.0
KG5DMXEM12fs111.6
K9MKEM12hw109.7
N9BAVEM12gt108.8
N9WXEM13kd108.6
K5WLEM13le107.6
KD2KWEM13le107.6
AF5IPEM12fo106.5
AA5TBEM12hu106.3
K5ACEM12iw105.9
AC5TEM13ld105.4
WS5WEM13qi104.5
KG5VKEM23dl104.1
W5JNPEM12iv104.1
K5FREM12jx104.0
N5ZTEM13ri102.6
N5TYEM12fk102.5
K5TGSEM12jw102.1
K5LOLEM13ne101.8
W5JKEM13lb101.1
KV5QEM13lb101.1
AA5NTEM13si100.9
N5TIEM13si100.9
WB5UDAEM12fg99.6
KF5CGGEM12is99.1
KB5WRKEM13oe99.1
W5JDAEM12is99.1
KD5BRJEM12is99.1
K9GWBEM12hp99.0
N5UIEM13la99.0
K5IIDEM12hp99.0
NA5UEM12ju98.5
K5MBAEM13nc97.1
K5NJEM12jt96.8
K5HTEEM12jt96.8
K5MREM13od96.7
KB5UEM13od96.7
K5NDEM12kv96.6
N5UVEM13pe96.6
N0RQEM13pe96.6
W5APEM12kv96.6
AA5AMEM13sg95.5
NM5MEM13nb94.9
NI2MEM12ku94.7
KF5RHIEM12ip94.7
W5DLWEM12ku94.7
N5TJEM13qe94.2
N8BPEM13qe94.2
NM6EEM13qe94.2
AF5VOEM13pd94.1
W5CWOEM12mx93.6
WF5EEM13na92.6
KB5DRJEM13na92.6
K0ZUEM13na92.6
W5WNEM13ob92.0
N5KREM13ob92.0
K5CIEM13ob92.0
N5LFEEM12jq91.9
N5GEEM12jq91.9
WA5RMLEM12jq91.9
WB5KEM13pc91.6
NE5ROEM13pc91.6
N5NHJEM13pc91.6
KA1IWGEM13oa89.6
W8FNEM12kr89.5
NV5EEM12kr89.5
KE5BUSEM13qc89.2
K5SSEM13qc89.2
W5RAEEM13pb89.2
W5LUAEM13qc89.2
NW5QEM13qc89.2
N0RBEM13pb89.2
KK5NAEM12kq87.9
N1XSEM12ox87.3
W5TUUEM13pa86.8
KD5OMEM13pa86.8
AE5IBEM13pa86.8
AE5LCEM13pa86.8
W9BMEM13qb86.7
KB5UNXEM12kp86.3
W5GNEM12nv86.1
W5JMWEM23fe85.7
AD5XQEM12mt85.5
KE5MMTEM12ow85.1
KF5TSKEM12ow85.1
KF5JIFEM12ow85.1
NN5TEM12ow85.1
NE5DLEM12ko84.8
N3BUOEM12ko84.8
AF4BEM12ko84.8
AD5XDEM12px84.5
WA5IEXEM11jm84.5
N5TITEM12px84.5
NC5OEM12px84.5
N5KMEM13qa84.2
WB5KSDEM13ud84.2
W5MTEM13qa84.2
K5NZEM20as83.6
KD5RAEM12kn83.4
K5MEEM21ph82.6
KX5GEM12lp82.2
K5EIEM12pw82.1
WA5FWCEM12km82.1
N5PGEM12pw82.1
KN5TXEM12km82.1
W0VXEM12qx81.8
AD5UQEM12qx81.8
KG5ESCEM13ra81.8
K5DHYEM12qx81.8
AA5DEM22ql80.8
W5XJEM12ou80.7
K5JPEM12ou80.7
W5XZEM22po80.7
KT5VEM12pv79.8
K5GKCEM13sa79.6
WA8ZBTEM12rx79.3
K9JNEM12rx79.3
KB6IBBEM12rx79.3
W0EAEM12rx79.3
KG5WOEM22pn79.2
KM5LEM12ot78.6
K7RBEM12mp78.3
WB0TEVEM13xc78.3
NT5VEM12pu77.6
WA5LFDEM12qv77.0
W1JCWEM12rw76.8
K5RTEM12rw76.8
N5JREM12rw76.8
KF5QNCEM12mo76.6
N5QQEM12pt75.4
W5TDNEM22om73.5
N5NUEM21po73.3
KE5FXEEM12ru71.9
N5JCEM12ru71.9
N6DIYEM12tv69.7
WX0BEM12rt69.5
AK5DXEM12rs67.1
KC9FFVEM12st66.9
WG5JEM12om65.3
KI5MMEM12me65.0
W1XWXEM12xu61.2
W5CUBEM12oj60.8
K7RSMEM12us59.9
KB5REXEM12ur57.2
N5EILEM12ur57.2
KB5UBTEM12pi55.2
KM5LYEM12qh49.6
WM5QEM22if38.3
W5CNWEM22gj37.7