Eligibility list for: DFW Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM11rl
List uploaded at 2018-10-31 14:50:50
242 list entries

Call Grid Distance
WX0BEM12rt92.1
WW2PTEL89ld820.7
WS5WEM13qi129.6
WQ5LEM50jl439.8
WM5QEM22if89.8
WG5JEM12om73.4
WG5HEL29fs132.2
WF5EEM13pc112.7
WD5FEL87vb915.3
WC5DEM13nf122.5
WB5UDAEM12fg80.2
WB5KSDEM13ud116.1
WB5KEM13pc112.7
WB0TEVEM13xc116.0
WA8ZBTEM12rx103.6
WA5RREM04rb213.0
WA5RMLEM12jq92.2
WA5LXSEM13na108.3
WA5LFDEM12qv98.0
WA5IEXEM11jm39.4
WA5FWCEM12km79.7
WA0MHJEN35kg970.5
W9IANEM04rb213.0
W9BMEM10dp89.9
W8OVEM13nb111.1
W8FNEM12kr92.9
W7ZCUEM12pt92.6
W5XZEM22po132.6
W5XJEM12ou96.1
W5WNEM13ob110.4
W5VXEL06vg373.7
W5TUUEM13pa107.0
W5TDNEM22om125.3
W5RZEM35ki332.4
W5RAEEM13pb109.8
W5MTEM13qa106.6
W5LUAEM13qc112.4
W5KDEM12ds112.4
W5JNPEM12iv107.3
W5JMWEM23fe131.7
W5JKEM13lb113.2
W5JDAEM12is99.5
W5GNEM12nv99.8
W5DLWEM12ku100.9
W5CWOEM12mx106.5
W5CUBEM12oj65.0
W5CNWEM22gj89.7
W5ASPEL29fr134.7
W5APEM12kv103.7
W1XWXEM12xu99.4
W1JCWEM10uk73.5
W0VXEM12qx103.8
W0UOEM12es109.5
W0TGEM12jp89.6
W0EAEM12rv97.9
NY5BEM04rc215.4
NW5QEM13qc112.4
NV5EEM12kr92.9
NT5VEM12pu95.5
NS5JEM20hb119.9
NR5MEM10wd95.4
NN5TEM12ow101.8
NN5OEM54pf492.6
NM6EEM13qe118.1
NM5MEM13nb111.1
NK5OEM13lg127.2
NI2MEM12lu99.4
NE5ROEM13pc112.7
NE5ETEM13ld118.8
NE5DLEM12ko84.9
ND5CEM30xh278.7
NC5OEM12px104.1
NA5UEM12ju102.7
N9WXEM13kd120.1
N9BAVEM12gt106.6
N8BPEM13qe118.1
N6GQEM12hw111.9
N6DIYEM12tv98.4
N5ZTEM13pc112.7
N5YAEM31bn157.2
N5XZEL29co137.0
N5XEEM14mm211.5
N5WEBEM13ef136.4
N5UVEM13pe118.4
N5UMEM15gp292.7
N5UIEM13la110.5
N5TYEM12fk88.4
N5TMEL29ds128.0
N5TJEM13qe118.1
N5TITEM12px104.1
N5TIEM13si129.6
N5RZEM00mj161.6
N5QQEM12pt92.6
N5PWWEM12kq90.2
N5PGEM12pw101.2
N5OEEM02xx135.7
N5OAOEM13rq152.6
N5NVPEM30wf275.8
N5NUEM21po108.3
N5NKEM01op133.0
N5NHJEM13pc112.7
N5LFEEM12jq92.2
N5KREM13ob110.4
N5KMEM13qa106.6
N5JREM12rw100.8
N5JCEM12ru95.0
N5IREM13jh132.5
N5HRKEM13gb121.8
N5GIEM13pl138.5
N5GEEM12jq92.2
N5DTTEL29gq139.6
N5BIGEM22hv119.3
N5AWEM00tq121.5
N5AJDEM12ox104.7
N3BUOEM12ko84.9
N3BBQEM13si129.6
N1XSEM12ox104.7
N0VDDM33qv949.0
N0RQEM13pe118.4
N0RBEM13pb109.8
KX5GEM12lp85.8
KV5QEM12ot93.3
KT5VEM12pv98.4
KS5ZDM93ao347.9
KN5TXEM12km79.7
KN5LEM13ra106.5
KM5LYEM12qh57.8
KM5LEM12ot93.3
KK5NAEM12kq90.2
KK5MTEM04rb213.0
KI5MMEM12me54.7
KI5DQEM13rp149.7
KG5WOEM22pn130.9
KG5VKEM23dl146.5
KG5OAEM12ev116.6
KG5ESCEM13ra106.5
KG5DMXEM12ks95.6
KF5TSKEM12ow101.8
KF5RHIEM12ip91.8
KF5QNCEM12mo81.5
KF5LKGEM12hq96.7
KF5JIFEM12ow101.8
KF5IVJEM12nj66.3
KF5HEBEM12ju102.7
KF5CGGEM12is99.5
KE5SCGEM12ev116.6
KE5MMTEM12ow101.8
KE5GDBEL29kn157.0
KE5FXEEM12ru95.0
KE5BUSEM13qc112.4
KD5TKOEM12qs89.4
KD5TFTEM12jt100.0
KD5RAEM12kn82.3
KD5OMEM13pa107.0
KD5BRJEM12is99.5
KD2KWEM13le121.6
KC9FFVEM12st92.3
KC5CYYEM04so242.8
KB6IBBEM12rx103.6
KB5WRKEM13cb131.5
KB5UNXEM12kp87.5
KB5UBTEM12pi61.2
KB5UEM13od116.1
KB5REXEM12ur87.6
KB5DRJEM13na108.3
KA1IWGEM13oa107.5
KA0IQTEM13ml140.3
K9MKEM12ji72.0
K9JNEM12rx103.6
K9GWBEM12hp94.2
K8BTUEN80lf966.1
K7RSMEM12us90.4
K7RBEM12mp84.2
K5XHEM26wa343.1
K5WLEM13le121.6
K5WAEM10ta101.2
K5UOEM20ff104.8
K5TUEL29ev122.2
K5TGSEM12jw108.0
K5SSEM13qc112.4
K5SFEM12ox104.7
K5RTEM12rw100.8
K5QREM13ra106.5
K5QEEM31cj162.2
K5OTEM00uf135.0
K5NZEM20as59.9
K5NJEM12jt100.0
K5NDEM12kv103.7
K5MREM13od116.1
K5MEEM21ph108.7
K5MBAEM13nc114.0
K5LOLEM13ne119.6
K5JXEL06xd379.5
K5JTHEM12bs118.5
K5JPEM12ou96.1
K5IIDEM12hp94.2
K5HTEEM12jt100.0
K5HMEL29eu124.8
K5GQEL29fx119.5
K5GKCEM13sa106.6
K5GHEM13gj142.8
K5GAEM20ga119.5
K5FREM12jx110.7
K5FOEM13ql138.3
K5EIEM12pw101.2
K5DKWEM13pe118.4
K5DHYEM12qx103.8
K5CJLEM13jf127.0
K5CIEM13ob110.4
K5BLEM13rd115.2
K5BGEM12bs118.5
K5AXEL29kk164.4
K5ANREM12fx119.0
K5ACEM12iw109.9
K4AFEEM55tq552.4
K1HZEM13pe118.4
K0ZUEM13pc112.7
K0YREN24xe888.5
K0XVEN35ji975.3
K0NMEL29eo140.6
AK5DXEM12rs89.2
AF5VOEM13pd115.6
AF5PEEM12ds112.4
AF5IPEM12fo97.3
AF5IEM23jp168.6
AF4BEM12ko84.9
AE5XUEM12gv111.6
AE5LCEL98da920.5
AE5IBEM13pa107.0
AD5XQEM12mt95.3
AD5XDEM12px104.1
AD5VJEL09om190.4
AD5QEM20ga119.5
AD5LUEM04tb207.8
AC5TEM13ld118.8
AC5KEM20vf163.1
AC5DEM04to240.6
AB5KEM10gv67.5
AA5TBEM12hu106.8
AA5NTEL87uv889.7
AA5DEM22ql131.9
AA5AMEM13sg123.9