Eligibility list for: Athens County ARA
Geographic Area: 35 mile circle
Center: EM89wh
List uploaded at 2018-12-06 14:00:33
50 list entries

Call Grid Distance
KD8FSKEM89ro30.0
KE8BUQEM89xq26.3
KE8EGEEM89xq26.3
AC8VYEM89to24.2
KD8WWBEM89tn21.8
KA4VNKEM99cg18.1
KB8JDHEM99cg18.1
K8ELDEM89uc16.9
W8DUXEM99be15.9
KA8PJQEM99bi13.7
KD8FRPEM89wl11.5
KD8RTTEM89wl11.5
KC8JWZEM89wl11.5
AK5HTEM89wl11.5
KC8KSMEM89xe9.7
KC8THGEM89xe9.7
KD8MSREM89vk9.7
KD8WVWEM99ah8.9
KC8RRIEM89wk8.6
KE8EASEM89vf7.3
KE8JDAEM89vj7.3
KD8FRQEM89xf7.3
KE8JDBEM89vj7.3
W8VCDEM89vf7.3
KC8WMYEM89xj7.3
KD8ZIOEM89xi5.3
KE8ICQEM89xi5.3
KA8ZYPEM89vg5.3
KA8ZYOEM89vg5.3
KD8KNBEM89xh4.5
KD8KNCEM89xh4.5
WD8RIFEM89xh4.5
KD8YBEEM89xh4.5
KC8MAJEM89xh4.5
KB8TFLEM89wg2.9
KB8TADEM89wg2.9
KC8OVBEM89wi2.9
KC8ZUFEM89wg2.9
N8HEKEM89wi2.9
KD8NLIEM89wi2.9
KD8WVYEM89wi2.9
KD8WVXEM89wi2.9
W8MHVEM89wi2.9
W8PGEM89wh0.0
N8XWOEM89wh0.0
N8VZEM89wh0.0
N8SUZEM89wh0.0
KD8TNVEM89wh0.0
KD8PUJEM89wh0.0
KE8ICPEM89wh0.0