Following eligibility lists contain K0XB

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Minnesota Wireless Assn2024-02-14 22:39:18250 mile circleEN36ffK0XBEN37rw127.1
Minnesota Wireless Assn2023-12-05 21:24:41250 mile circleEN36ffK0XBEN37rw127.1
Minnesota Wireless Assn2023-11-30 20:28:14250 mile circleEN36ffK0XBEN37rw127.1
Minnesota Wireless Assn2023-10-27 23:45:50250 mile circleEN36ffK0XBEN37rw127.1
Minnesota Wireless Assn2023-10-02 16:21:56250 mile circleEN36ffK0XBEN37rw127.1
Minnesota Wireless Assn2023-09-27 01:17:55250 mile circleEN36ffK0XBEN37rw127.1
Minnesota Wireless Assn2023-09-27 01:06:18250 mile circleEN36ggK0XBEN37rw123.0
Minnesota Wireless Assn2023-08-29 02:40:24250 mile circleEN36ggK0XBEN37rw123.0
Minnesota Wireless Assn2023-08-29 02:37:51250 mile circleEN36ggK0XBEN37rw123.0
Minnesota Wireless Assn2016-11-04 01:53:25175 mile circleEN25tvK0XBEN37rw165.5