Following eligibility lists contain K4WRX

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Florida Contest Group2022-03-04 18:38:08175 mile circleEL98kaK4WRXEL87ou102.4
Florida Contest Group2022-03-04 18:36:40175 mile circleEL98kaK4WRXEL87ou102.4
Florida Contest Group2021-12-09 14:17:23175 mile circleEL98kaK4WRXEL87ou102.4
Florida Contest Group2020-03-26 02:24:46175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-11-17 16:58:59175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-11-13 03:16:51175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-08-29 02:29:26175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-07-18 14:17:04175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-06-06 00:54:55175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-05-20 02:00:21175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-04-14 13:41:52175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-04-07 01:48:16175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-03-18 03:49:18175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-02-26 03:54:52175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-02-24 22:34:02175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-02-19 02:34:35175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-02-03 21:48:40175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-02-01 03:42:47175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2019-01-22 02:42:19175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2018-12-09 01:01:31175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2018-12-02 17:01:59175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2018-11-27 04:51:52175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2018-11-17 02:16:10175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2018-11-13 14:06:02175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2018-10-06 02:11:39175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4
Florida Contest Group2018-09-08 23:58:11175 mile circleEL98kaK4WRXEL87nu107.4