Following eligibility lists contain KI4IGX

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Florida Contest Group2022-03-04 18:38:08175 mile circleEL98kaKI4IGXEL97gl42.6
Florida Contest Group2022-03-04 18:36:40175 mile circleEL98kaKI4IGXEL97gl42.6
Florida Contest Group2021-12-09 14:17:23175 mile circleEL98kaKI4IGXEL97gl42.6
Florida Contest Group2021-06-12 12:38:05175 mile circleEL98kaKI4IGXEL97gl42.6
Florida Contest Group2020-12-22 16:43:51175 mile circleEL98kaKI4IGXEL97gl42.6
Florida Contest Group2020-12-22 02:58:32175 mile circleEL98kaKI4IGXEL97gl42.6
Florida Contest Group2020-12-22 02:49:11175 mile circleEL95kaKI4IGXEL97gl171.1
Florida Contest Group2020-12-21 19:34:51175 mile circleEL95kaKI4IGXEL97gl171.1
Florida Contest Group2020-08-05 23:10:45175 mile circleEL98kaKI4IGXEL97gl42.6
Florida Contest Group2020-06-01 00:56:39175 mile circleEL98kaKI4IGXEL97gl42.6