Eligibility list for: North Fulton ARL
Geographic Area: 35 mile circle
Center: EM74ta
List uploaded at 2019-01-08 19:19:01
23 list entries

Call Grid Distance
AC4YLEM73rw11.2
AG4YLEM73rw11.2
K4BBEM74ta0.0
K4RGKEM74tb2.9
K4SQCEM74vb10.0
K4UPIEM74tb2.9
K4VBMEM73vx10.0
K4YJJEM73tx2.9
KB4KBSEM74tb2.9
KJ4CEM74tb2.9
KJ4YMEM73sx5.6
KK4EEM73tu11.5
KS4KJEM74qb14.6
N1KDOEM74sa4.8
N2VGUEM74ua4.8
N4ECEM74rx66.9
N4FNEM74sb5.6
N4TOLEM74tb2.9
NV4CEM74ua4.8
W3WLEM74tb2.9
W4QOEM74tb2.9
W5JREM74ue12.5
WK4UEM74sb5.6