Eligibility list for: Central Texas DX and Contest Club
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EL19gm
List uploaded at 2016-11-02 13:31:41
154 list entries

Call Grid Distance
AA5BTEM10cj63.7
AA5REM10bh60.1
AA5VUEM10bg57.5
AB5KEM10gv95.0
AB5YLEM10bh60.1
AC4CAEM00lf106.7
AC5AAEM10dk65.1
AD0KEM10bc47.4
AD5AEM00bd151.1
AD5AEL09qt72.9
AD5QEM20ga124.8
AD5YJEM10ah62.4
AD6GEM10vf89.5
AE5GTEM00vb58.5
AE5OMEM10bh60.1
AE5QEM20mr171.1
AE5RSEM10bl70.8
AF5ZEM10ep78.4
AG5WEM10cp80.2
AI5TEM10ab48.0
AK5SDEM10ac50.2
K1KQEL29hs126.3
K4CRYEM10bi62.8
K5ABEM01rk147.3
K5ANDEM00xh64.9
K5BSGEM10cn74.7
K5CDEM10el67.0
K5DNEM10ck66.4
K5DUEM10fk63.5
K5EJLEM10dh56.7
K5EWSEM00ph92.7
K5FDHEM10dp79.2
K5FPEM00tq97.5
K5GAEM20ga124.8
K5HPEM00wa52.8
K5JFPEM10ci60.9
K5KVHEM10dm70.7
K5LLAEM10cn74.7
K5MMEM00wa52.8
K5NAEM10fk63.5
K5NZEM20as124.5
K5OTEM10cq83.0
K5PIEM10cf52.9
K5THEM00wa52.8
K5TREM00uf69.9
K5WAEM10ta73.6
K5WWTEM00xb51.2
K5XAEL09kx104.9
K5YAEL09tu59.6
K5YMEEM10ep78.4
K6RVEM10bl70.8
K6ZBEM10cr85.8
K8LSEM10cj63.7
K9MBBEM10cn74.7
KA5GILEM00up92.3
KB5KVVEM10fu92.3
KB5ZFOEM10td78.0
KC5BHSEM10ck66.4
KC5YKXEL17hr123.9
KD5KVBEM10cg55.5
KE4MHAEM10dp79.2
KE5CEM11hb106.6
KE5RSEM10bn76.2
KF5RLLEM10en72.7
KG5IGEM10dg53.9
KG5UEL29jo135.3
KI5DREM10dl67.9
KJ5TEM10di59.5
KK2ZEM00wv103.0
KK5LOEL09li96.0
KK5MIEM00wf63.2
KN5LEM10bi62.8
KS5VEL29es111.4
KU5BEL29gu122.2
KV5VEM10fu92.3
N0IWEM10dp79.2
N0MWUEM10bn76.2
N3BBEM10ad52.6
N5AAEM10fk63.5
N5ACEM10em69.8
N5AUSEM10be52.4
N5AWEM00tq97.5
N5BWEM10dp79.2
N5CQEM10af57.4
N5DOEL18ft49.2
N5DUWEM11kn142.5
N5ETEM20gc126.5
N5IWEM10em69.8
N5KFEM10cr85.8
N5LTEM10eq81.2
N5MVEL29ex114.4
N5RMSEM00xr90.5
N5TWEM10cp80.2
N5VREM00xe57.8
N5XDEM10cp80.2
N5XJEM10tf81.3
N5XUEM10dg53.9
N5XZEL29co100.3
N8MVEM11db107.6
N9NMEM00nf98.0
N9OFEM00nf98.0
NA4MEM10dp79.2
NA5TREM00ge128.4
NA5TTEM10ek64.1
NA6MEM10dp79.2
NE5BEM10qa60.8
NE5PREM10dm70.7
NQ5LEM10cq83.0
NR5MEM10wd90.8
NX5MEM10ri79.5
NZ5AEM10fg52.1
W2MNEM10bm73.5
W5AHCEM10cl69.2
W5ASPEL29fr116.0
W5CNEM10bj65.4
W5DNTEM01wo149.3
W5DVEL09vr47.3
W5EKEM10ci60.9
W5EMCEM10cl69.2
W5GFREM01wb113.7
W5HFSEM10di59.5
W5JAWEM10ci60.9
W5JENEM10ck66.4
W5KFTEM00st107.4
W5MCEL09wx51.0
W5MFEM20fa120.0
W5MJEM10bl70.8
W5PFEM20ej125.3
W5RFEM10kv97.1
W5RQEL29cr101.1
W5SLEM10ai64.9
W5SVEM10ej61.3
W5TAEM10dm70.7
W5UPEM10cl69.2
W5WTEM10co77.5
W5XDEM10dm70.7
W5YAAEL09tu59.6
W6OGCEL09wt44.8
W8LIQEM10ci60.9
W9BFEM10ap83.3
W9MCEM10bm73.5
WA2VYAEM10ga34.5
WA5LHMEM10ep78.4
WB0YEAEL29ex114.4
WB5BKLEM00tt104.7
WB5ZFGEM10cn74.7
WD5AAMEM10di59.5
WD5NEM10bn76.2
WK5SEM10dm70.7
WM5REM10ck66.4
WQ1CEM11ab110.6
WQ5CEL09ws43.6
WQ5GEM10ek64.1
WS4GEM10em69.8