Eligibility list for: Kentucky Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM77ei
List uploaded at 2019-04-26 02:49:50
84 list entries

Call Grid Distance
N4QSEM56px171.7
W5CPTEM56tu155.4
KK4BKDEM56uo156.0
K5ZQEM56uw149.7
KB9BVLEM57pa171.3
NU4NEM57pa171.3
AB4IQEM57pb170.9
AI4EYEM57pb170.9
N4FZEM57qb166.3
KO4XJEM57ra162.2
KS4VEM57sa157.6
ND4XEM57ta153.1
N9KYEM66fw109.4
K4UUEM66rw58.1
N4HIDEM66sw54.2
KM4QEKEM66sx52.7
K4CMSEM66tv52.1
KM4FOEM67fi105.3
AA4RLEM67ls82.8
N4JRGEM67qh55.0
K4ISVEM67tm42.7
NK4PEM68wl82.4
KC4CQTEM77at36.6
K7EKEM77at36.6
N4INEM77ht34.5
K4TGEM77nx59.6
KY4KDEM77op49.9
NZ4ZEM77ou57.2
WA4JQSEM77qb58.6
K4FTEM77rl60.1
N4LGEM77rw71.7
N4AREM77rw71.7
N4DITEM77rx73.3
KD4SNEM77rx73.3
KN4SEM77rx73.3
N8UXEM77sg64.4
WC4DEM77sx77.0
KG4ZXNEM77ts74.3
W5MXEM77up75.8
WE5PEM77uq76.6
KJ4YLREM77ur77.5
KO4OLEM77us78.5
AJ4AEM77ut79.6
KJ4NDEM77wb85.0
K4TOEM77wx92.7
AC4YDEM77wx92.7
K9GXEM78ad57.7
N8ZFMEM78bb50.8
W4KYEM78bc53.6
W4DHEEM78bc53.6
KC4SEM78bc53.6
K4TXJEM78bd56.4
K4RDEEM78be59.2
N4RZEM78db49.2
KU4ENEM78df60.6
W4PFEM78df60.6
KC4WQEM78eb48.9
W4HKEM78eb48.9
K4WWEM78ec51.8
KC4HMEM78ee57.6
NA4NAEM78ee57.6
N4GNEM78fc52.0
KY4MEM78fd54.9
KK4BFEM78fh66.4
WX4WEM78fh66.4
NU4XEM78fh66.4
KE4KYEM78gd55.5
KY4NAEM78gd55.5
K4FNEM78hg64.8
KB4UXCEM78mb61.0
KM4CHEM78mb61.0
N4KZEM78ne70.7
N4TYEM78qe79.4
W4LCEM78qx124.7
K4IEEM78ra75.0
N8VQGEM78ra75.0
WR4UEM78ra75.0
K3UQEM78rx126.8
KK7YCEM78sa78.7
KU4AEM78sb80.4
WD5IEM86iu133.1
ND4YEM86iu133.1
KC8AZBEM87il128.3
K4AVXEM87kd138.2