Eligibility list for: Kentucky Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM77ei
List uploaded at 2020-01-06 11:49:41
89 list entries

Call Grid Distance
K4AVXEM87kd138.2
KC8AZBEM87il128.3
WD5IEM86iu133.1
ND4YEM86iu133.1
KU4AEM78sb80.4
KK7YCEM78sa78.7
K3UQEM78rx126.8
WR4UEM78ra75.0
K4IEEM78ra75.0
N8VQGEM78ra75.0
W4LCEM78qx124.7
N4TYEM78qe79.4
N4KZEM78ne70.7
KB4UXCEM78mb61.0
KM4CHEM78mb61.0
KY4NAEM78gd55.5
KE4KYEM78gd55.5
NU4XEM78fh66.4
KK4BFEM78fh66.4
WX4WEM78fh66.4
KY4MEM78fd54.9
N4GNEM78fc52.0
K4PXEM78eh66.2
NA4NAEM78ee57.6
KC4HMEM78ee57.6
K4WWEM78ec51.8
KC4WQEM78eb48.9
W4HKEM78eb48.9
W4PFEM78df60.6
KU4ENEM78df60.6
KN4RFKEM78dc52.0
N4RZEM78db49.2
WA1FTGEM78da46.3
K4RDEEM78be59.2
K4TXJEM78bd56.4
W4DHEEM78bc53.6
KC4SEM78bc53.6
W4KYEM78bc53.6
N8ZFMEM78bb50.8
K9GXEM78ad57.7
AC4YDEM77wx92.7
K4TOEM77wx92.7
KJ4NDEM77wb85.0
AJ4AEM77ut79.6
KO4OLEM77us78.5
KJ4YLREM77ur77.5
WE5PEM77uq76.6
W5MXEM77up75.8
KG4ZXNEM77ts74.3
WC4DEM77sx77.0
N8UXEM77sg64.4
KD4SNEM77rx73.3
N4DITEM77rx73.3
KN4SEM77rx73.3
N4AREM77rw71.7
N4LGEM77rw71.7
K4FTEM77rl60.1
WA4JQSEM77qb58.6
NZ4ZEM77ou57.2
KY4KDEM77op49.9
K4TGEM77nx59.6
N4INEM77ht34.5
K4FNEM77eb20.2
K7EKEM77at36.6
KC4CQTEM77at36.6
WC4TEM77as34.1
NK4PEM68wl82.4
K4ISVEM67tm42.7
N4JRGEM67qh55.0
AA4RLEM67ls82.8
KM4FOEM67fi105.3
K4CMSEM66tv52.1
KM4QEKEM66sx52.7
N4HIDEM66sw54.2
K4UUEM66rw58.1
K4MSHEM66qr70.0
N9KYEM66fw109.4
ND4XEM57ta153.1
KS4VEM57sa157.6
KO4XJEM57ra162.2
N4FZEM57qb166.3
AB4IQEM57pb170.9
AI4EYEM57pb170.9
KB9BVLEM57pa171.3
NU4NEM57pa171.3
K5ZQEM56uw149.7
KK4BKDEM56uo156.0
W5CPTEM56tu155.4
N4QSEM56px171.7