Eligibility list for: Kentucky Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM77ei
List uploaded at 2020-05-26 19:23:22
99 list entries

Call Grid Distance
WX4WEM78fh66.4
WR4UEM78ra75.0
WE5PEM77uq76.6
WD5IEM86iu133.1
WC4TEM77as34.1
WC4DEM77sx77.0
WA4ZKOEM78qq107.0
WA4JQSEM77qb58.6
WA1FTGEM78da46.3
W5MXEM77up75.8
W5CPTEM56tu155.4
W4UWCEM77qt63.3
W4PFEM78df60.6
W4LCEM78qx124.7
W4KYEM78bc53.6
W4HKEM78eb48.9
W4DHEEM78bc53.6
W4CDDEM78sb80.4
NZ4ZEM77ou57.2
NU4XEM78fh66.4
NU4NEM57pa171.3
NK4PEM68wl82.4
ND4YEM86iu133.1
ND4XEM57ta153.1
NA4NAEM78ee57.6
N9KYEM66fw109.4
N8ZFMEM78bb50.8
N8VQGEM78ra75.0
N8UXEM77sg64.4
N4TYEM78qe79.4
N4RZEM78db49.2
N4QSEM56px171.7
N4LGEM77rw71.7
N4KZEM78ne70.7
N4JRGEM67qh55.0
N4INEM77ht34.5
N4HIDEM66sw54.2
N4GNEM78fc52.0
N4FZEM57qb166.3
N4DITEM77rx73.3
N4AREM77rw71.7
KY4NAEM78gd55.5
KY4MSHEM66qr70.0
KY4MEM78fd54.9
KY4KDEM77op49.9
KU4ENEM78df60.6
KU4AEM78sb80.4
KS4VEM57sa157.6
KR4WIEM87hn124.2
KO4XJEM57ra162.2
KO4OLEM77us78.5
KN4SEM77rx73.3
KN4RFKEM78dc52.0
KN4GNUEM78ee57.6
KM4QEKEM66sx52.7
KM4FOEM67fi105.3
KM4CHEM78mb61.0
KK7YCEM78sa78.7
KK4WSEM86mx149.1
KK4BKDEM56uo156.0
KK4BFEM78fh66.4
KJ4YLREM77ur77.5
KJ4SVEEM78ei69.1
KJ4NDEM77wb85.0
KG4ZXNEM77ts74.3
KE4KYEM78gd55.5
KD4SNEM77rx73.3
KC8AZBEM87il128.3
KC4WQEM78eb48.9
KC4SEM78bc53.6
KC4HMEM78ee57.6
KC4CQTEM77at36.6
KB9BVLEM57pa171.3
KB4UXCEM78mb61.0
K9GXEM78ad57.7
K7EKEM77at36.6
K5ZQEM56uw149.7
K4WWEM78ec51.8
K4UUEM66rw58.1
K4UOJEM66xu41.5
K4TXJEM78bd56.4
K4TOEM77wx92.7
K4TGEM77nx59.6
K4RDEEM78be59.2
K4PXEM78eh66.2
K4MSHEM66qr70.0
K4ISVEM67tm42.7
K4IEEM78ra75.0
K4FTEM77rl60.1
K4FNEM77eb20.2
K4CMSEM66tv52.1
K4AVXEM87kd138.2
K3UQEM78rx126.8
AJ4AEM77ut79.6
AI4EYEM57pb170.9
AF4RGEM78cd55.5
AC4YDEM77wx92.7
AB4IQEM57pb170.9
AA4RLEM67ls82.8