Eligibility list for: Fourlanders Contest Team
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM74wd
List uploaded at 2020-09-03 18:04:33
29 list entries

Call Grid Distance
K2JBEM85qm127.5
K4KPWEM73ut24.9
K4PRMEM74wf5.8
K4QFEM64vu128.3
K4VBMEM73vx12.5
KC4AAWEM85sh124.3
KC4GCKEM74vn29.2
KC7RWEM73ts29.6
KI4USEM72vx80.8
KK4JJTEM74vb7.5
KM4BUNEM74wf5.8
KM4ZIAEM74wf5.8
KN4ZKTEM84ht62.8
N4NIAEM73xu20.7
N9KHCEM74vb7.5
NX9OEM74vb7.5
W3CPEM74ug12.9
W4ATLEM73uw17.3
W4KXYEM74xc5.6
W4PHEM85rm130.7
W4SDREM74wf5.8
W4SKIEM85ml113.4
W4TMEM73tx18.4
W4ZSTEM84ao33.1
W5TDYEM74wh11.5
WB8LYJEM73xo37.7
WG4IEM74wf5.8
WG8SEM64ro141.4
WW8RREM74xh12.5