Eligibility list for: Central Texas DX and Contest Club
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM10da
List uploaded at 2021-10-10 17:48:05
168 list entries

Call Grid Distance
WS4GEM10em34.9
WQ5GEM10ek29.2
WQ5CEL09ws30.4
WQ1CEM11ab73.5
WM5REM10ck29.2
WK5SEM10dm34.5
WD5NEM10bn38.7
WD5AAMEM10di23.0
WB5ZFGEM10cn37.8
WB5BKLEM00tt67.6
WB0YEAEL29ex124.7
WA5LHMEM10ep43.5
WA2VYAEM10ga15.0
WA1LYEM10bm36.0
W9MCEM10bm36.0
W9BMEM10dp43.2
W9BFEM10ap45.7
W8LIQEM10ci23.6
W6OGCEL09wt28.8
W5YAAEL09tu41.5
W5XDEM10dm34.5
W5WTEM10co40.6
W5UPEM10cl32.1
W5TNEM00wf28.8
W5TAEM10dm34.5
W5SVEM10ej26.4
W5SLEM10ai27.4
W5RQEL29cr116.6
W5RFEM10kv69.7
W5PFEM20ej127.1
W5MJEM10bl33.2
W5MFEM20fa129.6
W5MCEL09wx25.1
W5KVEM10ic25.6
W5KFTEM00st70.6
W5JENEM10ck29.2
W5JAWEM10ci23.6
W5HFSEM10di23.0
W5GFREM01wb76.1
W5EMCEM10cl32.1
W5EKEM10ci23.6
W5DVEL09vr36.1
W5DNTEM01wo112.2
W5AHCEM10cl32.1
W2MNEM10bm36.0
NZ5AEM10fg19.9
NX5MEM10ri73.4
NU5DEEM10jh36.0
NR5MEM10wd95.1
NQ5LEM10cq46.3
NM5GEM20ec124.7
NE5PREM10dm34.5
NE5BEM10qa64.8
NA6MEM10dp43.2
NA5TTEM10ek29.2
NA5TREM11oi107.0
NA4MEM10dp43.2
N9OFEM00nf71.2
N9NMEM00nf71.2
N8MVEM11db72.0
N5YHFEM10dk28.8
N5XZEL29co118.5
N5XUEM10dg17.3
N5XJEM10tf81.0
N5XDEM10cp43.5
N5VREM00xe23.0
N5TWEM10cp43.5
N5RZEM00mj79.0
N5RMSEM00xr52.8
N5NAAEM10di23.0
N5MVEL29ex124.7
N5MTAEM10ck29.2
N5LTEM10eq46.3
N5KFEM10cr49.2
N5IWEM10em34.9
N5ETEM20gc134.7
N5DUWEM11kn112.0
N5DOEL18ft84.1
N5CQEM10af20.7
N5BWEM10dp43.2
N5AWEM00tq60.8
N5AUSEM10be15.2
N5ACEM10em34.9
N5AAEM10fk30.5
N3BBEM10ad17.3
N1ICEEM10bm36.0
N0MWUEM10bn38.7
KV5VEM10fu58.4
KU5BEL29gu135.2
KK5MIEM00wf28.8
KK5LOEL09li92.3
KK2ZEM00wv65.4
KJ5TEM10di23.0
KI5YGEM10bj27.8
KI5DREM10dl31.7
KG5UEL29jo152.6
KG5RXEEM10cp43.5
KG5IGEM10dg17.3
KF5RLLEM10en37.8
KF5DZQEL17gs156.2
KE5RSEM10bn38.7
KE5CEM11hb74.7
KE4MHAEM10dp43.2
KD5KVBEM10cg18.0
KC5YKXEL17hr159.6
KC5BHSEM10ck29.2
KB5ZFOEM10td80.2
KB5RFEM10cg18.0
KB5KVVEM10fu58.4
KA5GILEM00up55.5
K8LSEM10cj26.4
K6ZBEM10cr49.2
K5YMEEM10ep43.5
K5YAEL09tu41.5
K5XAEL09kx84.8
K5WWTEM00xb20.1
K5WAEM10ta79.8
K5TREM00uf37.7
K5TMTEM10bo41.5
K5THEM00wa24.9
K5RZAEM00mj79.0
K5QBEM10ck29.2
K5PIEM10cf15.2
K5PAEM10ck29.2
K5OTEM10dr48.9
K5NZEM20as116.5
K5NAEM10fk30.5
K5MXGEM20if145.1
K5MMEM00wa24.9
K5LLAEM10cn37.8
K5KVHEM10dm34.5
K5KTFEM10bm36.0
K5JFPEM10ci23.6
K5IXDL99sh172.2
K5HPEM00wa24.9
K5GAEM20ga134.6
K5FPEM00tq60.8
K5FDHEM10dp43.2
K5EWSEM00ph63.0
K5EJLEM10dh20.2
K5DUEM10fk30.5
K5DNEM10ck29.2
K5CDEM10el32.1
K5BSGEM10cn37.8
K5ANDEM00xh28.3
K5ABEM01rk109.7
K4CRYEM10bi25.1
K1KQEL29hs140.8
K0NMEL29eo128.2
AK5SDEM10ac16.0
AI5TEM10ab15.2
AG5WEM10cp43.5
AF5ZEM10ep43.5
AE5RSEM10bl33.2
AE5QEM20mr171.1
AE5GTEM00vb30.0
AD6GEM10vf90.8
AD5YJEM10ah25.1
AD5QEM20ga134.6
AD5AEM00bd129.8
AD5AEL09qt56.8
AD0KEM10bc11.5
AC5AAEM10dk28.8
AC4CAEM00lf81.0
AB5EBEL09wu27.5
AA6RKEL09wx25.1
AA5REM10bh22.5
AA5BTEM10cj26.4