Eligibility list for: Central Texas DX and Contest Club
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM10da
List uploaded at 2021-10-10 17:48:05
168 list entries

Call Grid Distance
AD0KEM10bc11.5
WA2VYAEM10ga15.0
AI5TEM10ab15.2
N5AUSEM10be15.2
K5PIEM10cf15.2
AK5SDEM10ac16.0
N3BBEM10ad17.3
KG5IGEM10dg17.3
N5XUEM10dg17.3
KB5RFEM10cg18.0
KD5KVBEM10cg18.0
NZ5AEM10fg19.9
K5WWTEM00xb20.1
K5EJLEM10dh20.2
N5CQEM10af20.7
AA5REM10bh22.5
N5VREM00xe23.0
N5NAAEM10di23.0
WD5AAMEM10di23.0
KJ5TEM10di23.0
W5HFSEM10di23.0
K5JFPEM10ci23.6
W5EKEM10ci23.6
W8LIQEM10ci23.6
W5JAWEM10ci23.6
K5MMEM00wa24.9
K5HPEM00wa24.9
K5THEM00wa24.9
W5MCEL09wx25.1
AD5YJEM10ah25.1
AA6RKEL09wx25.1
K4CRYEM10bi25.1
W5KVEM10ic25.6
AA5BTEM10cj26.4
W5SVEM10ej26.4
K8LSEM10cj26.4
W5SLEM10ai27.4
AB5EBEL09wu27.5
KI5YGEM10bj27.8
K5ANDEM00xh28.3
N5YHFEM10dk28.8
W5TNEM00wf28.8
AC5AAEM10dk28.8
W6OGCEL09wt28.8
KK5MIEM00wf28.8
KC5BHSEM10ck29.2
WM5REM10ck29.2
NA5TTEM10ek29.2
WQ5GEM10ek29.2
W5JENEM10ck29.2
K5QBEM10ck29.2
N5MTAEM10ck29.2
K5PAEM10ck29.2
K5DNEM10ck29.2
AE5GTEM00vb30.0
WQ5CEL09ws30.4
N5AAEM10fk30.5
K5NAEM10fk30.5
K5DUEM10fk30.5
KI5DREM10dl31.7
W5UPEM10cl32.1
K5CDEM10el32.1
W5EMCEM10cl32.1
W5AHCEM10cl32.1
W5MJEM10bl33.2
AE5RSEM10bl33.2
NE5PREM10dm34.5
WK5SEM10dm34.5
K5KVHEM10dm34.5
W5XDEM10dm34.5
W5TAEM10dm34.5
N5ACEM10em34.9
N5IWEM10em34.9
WS4GEM10em34.9
W2MNEM10bm36.0
NU5DEEM10jh36.0
WA1LYEM10bm36.0
N1ICEEM10bm36.0
K5KTFEM10bm36.0
W9MCEM10bm36.0
W5DVEL09vr36.1
K5TREM00uf37.7
K5BSGEM10cn37.8
WB5ZFGEM10cn37.8
K5LLAEM10cn37.8
KF5RLLEM10en37.8
KE5RSEM10bn38.7
N0MWUEM10bn38.7
WD5NEM10bn38.7
W5WTEM10co40.6
K5TMTEM10bo41.5
K5YAEL09tu41.5
W5YAAEL09tu41.5
K5FDHEM10dp43.2
NA6MEM10dp43.2
KE4MHAEM10dp43.2
W9BMEM10dp43.2
NA4MEM10dp43.2
N5BWEM10dp43.2
AF5ZEM10ep43.5
KG5RXEEM10cp43.5
AG5WEM10cp43.5
WA5LHMEM10ep43.5
K5YMEEM10ep43.5
N5XDEM10cp43.5
N5TWEM10cp43.5
W9BFEM10ap45.7
NQ5LEM10cq46.3
N5LTEM10eq46.3
K5OTEM10dr48.9
K6ZBEM10cr49.2
N5KFEM10cr49.2
N5RMSEM00xr52.8
KA5GILEM00up55.5
AD5AEL09qt56.8
KV5VEM10fu58.4
KB5KVVEM10fu58.4
K5FPEM00tq60.8
N5AWEM00tq60.8
K5EWSEM00ph63.0
NE5BEM10qa64.8
KK2ZEM00wv65.4
WB5BKLEM00tt67.6
W5RFEM10kv69.7
W5KFTEM00st70.6
N9OFEM00nf71.2
N9NMEM00nf71.2
N8MVEM11db72.0
NX5MEM10ri73.4
WQ1CEM11ab73.5
KE5CEM11hb74.7
W5GFREM01wb76.1
N5RZEM00mj79.0
K5RZAEM00mj79.0
K5WAEM10ta79.8
KB5ZFOEM10td80.2
N5XJEM10tf81.0
AC4CAEM00lf81.0
N5DOEL18ft84.1
K5XAEL09kx84.8
AD6GEM10vf90.8
KK5LOEL09li92.3
NR5MEM10wd95.1
NA5TREM11oi107.0
K5ABEM01rk109.7
N5DUWEM11kn112.0
W5DNTEM01wo112.2
K5NZEM20as116.5
W5RQEL29cr116.6
N5XZEL29co118.5
NM5GEM20ec124.7
N5MVEL29ex124.7
WB0YEAEL29ex124.7
W5PFEM20ej127.1
K0NMEL29eo128.2
W5MFEM20fa129.6
AD5AEM00bd129.8
K5GAEM20ga134.6
AD5QEM20ga134.6
N5ETEM20gc134.7
KU5BEL29gu135.2
K1KQEL29hs140.8
K5MXGEM20if145.1
KG5UEL29jo152.6
KF5DZQEL17gs156.2
KC5YKXEL17hr159.6
AE5QEM20mr171.1
K5IXDL99sh172.2