Eligibility list for: South East Contest Club
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM83lf
List uploaded at 2021-12-16 18:42:38
111 list entries

Call Grid Distance
AA4CFEM74rd107.0
AA4GAEM84hb60.7
AA4LREM83at66.4
AA4NUEM65ss262.1
AA5JFEM83xl60.2
AD4XTEM72mm121.5
AD8JEM85rr175.1
AE4CWEM73tx92.6
AE4OEM73sx96.6
AE4YEM85si150.6
AK4IEM74sa98.2
AK4NZEM83xi58.4
K2SXFM03kl226.7
K2UFTEM73uw87.0
K3GWKEM73xh58.1
K3LBEM81ic147.6
K3UTEM91hd173.8
K4BAIEM72ml122.7
K4EAEM74gm164.9
K4FTEM92nq131.1
K4HMBEM85hi148.1
K4HREM93hf96.3
K4IDXEM84em95.3
K4JRBEM73vx84.8
K4OGGEM73uw87.0
K4PHEEM72uc106.4
K4VBMEM73vx84.8
K4WDREM84if70.6
K4WPEM92gf115.1
K4YJJEM73tx92.6
K5JREM74ue97.7
K8LBQEM72mn120.4
KA3BZOEM72kk132.7
KB3FWEM92mf139.4
KB4KBSEM74tb95.9
KC4UCTEM73tv89.5
KC8YRKEM84aj96.3
KD4QMYEM82dv45.0
KE4QCMEM73ws72.8
KE4UWEM74sa98.2
KF4GTAEM80iu164.8
KI4MYDEM72mm121.5
KI4MZCEM84do102.4
KJ4REM93tv160.3
KM4DAYEM73ut82.5
KM4FEM73mv119.6
KM4SLWEM72op109.2
KN8UEM73ts85.5
KR4AEEM84co104.3
KT4OEM86wo238.9
KT4QEM85da129.5
KT4XNEM72wt69.0
KT4ZBEM91kv144.7
KU8EEM72op109.2
KW4AQEM83ae53.1
LZ4AXEM73ut82.5
N2WFEM73vl69.5
N3HEEEM84ms106.6
N3ZLEM84ut117.5
N4ARYEM82fm56.9
N4DUEM71uo133.9
N4EEVEM91iw135.4
N4ETCEM85jj150.0
N4FDEM91hd173.8
N4GGEM74rd107.0
N4HHEM73ts85.5
N4LREM73gn141.3
N4MIEM83vk50.2
N4OOEM73qw103.4
N4TOLEM74tb95.9
N4XLEM84ub71.9
N5TOOEM73qk92.5
ND4KEM83jc12.9
ND4VEM73vw83.1
NE4SEM74sa98.2
NG2JEM74rd107.0
NJ8JEM73rw99.2
NN4KEM73wu75.9
NN4SSEM94bx138.1
NO9EEM83iw51.0
NQ4IEM73vg67.5
NS4TEM73sk83.0
W1BOEM72ll127.1
W3PJEM84cx128.3
W4ANEM72ml122.7
W4ANTEM93qc140.0
W4ATLEM73uw87.0
W4AXEM74tg105.1
W4DDEM74xg92.1
W4GKFEM73tw91.0
W4TMEM73tx92.6
W4UKEM95an172.6
W4WAEM84el92.6
W4XOEM73og101.2
W6IZTEM74xw131.2
W6XAEM73vu79.9
W8FNEM85vg148.9
WA2MBPEM73sx96.6
WA4RTEEM91ge168.7
WA4TTEM82pr39.6
WA4ZOFEM72gu142.3
WA8OJREM94bx138.1
WC4YEM73vu79.9
WF4WEM74tc97.6
WF9AEM73ut82.5
WR4KEM73ou109.6
WU0BEM94lb128.6
WU4BEM73tx92.6
WW4LLEM73ql93.0
WW4XXEM73ut82.5
WZ4MEM85gi148.7