Eligibility list for: Central Texas DX and Contest Club
Geographic Area: 250 mile circle   [map]
Center: EM00qf
List uploaded at 2023-08-30 18:34:50
171 list entries

Call Grid Distance
AA5BTEM10cj51.0
AA5REM10bh45.1
AA6RKEL09wx34.5
AB5EBEL09wu39.6
AC5AAEM10dk56.5
AD0KEM10bc45.6
AD5AEL09qt28.8
AD5AEM00bd74.9
AD5QEM20ga189.8
AD5YJEM10ah40.2
AD6GEM10vf144.3
AE5GTEM00vb27.4
AE5QEM20mr221.0
AE5RSEM10bl47.9
AF5ZEM10et71.9
AG5WEM10cp57.4
AI5TEM10ab41.5
AK5SDEM10ac40.8
K0NMEL29eo184.8
K1KQEL29hs197.0
K4CRYEM10bi45.6
K5ABEM01rk83.6
K5ANDEM00xh35.3
K5BSGEM10cn54.7
K5CDEM10el62.1
K5DNEM10ck51.7
K5DUEM10fk66.2
K5EJLEM10dh55.0
K5EWSEM00ph7.6
K5FDHEM10dp61.7
K5FPEM00tq35.0
K5HPEM00wa33.2
K5IXDL99sh126.9
K5JFPEM10ci50.5
K5KTFEM10bm49.0
K5KVHEM10dm58.2
K5LLAEM10cn54.7
K5LMSEM01vb62.7
K5MMEM00wa33.2
K5MXGEM20if199.0
K5NZEM20as163.1
K5OTEM10dr64.6
K5PAEM10ck51.7
K5PIEM10cf49.7
K5QBEM10ck51.7
K5RZAEM00mj23.0
K5THEM00wa33.2
K5TMTEM10bo51.7
K5TREM00uf19.9
K5TUEL19po122.6
K5WAEM10ta135.2
K5WWTEM00xb36.7
K5XAEM10bn50.3
K5YAEL09tu29.9
K5YMEEM10ep66.2
K6ZBEM10cr60.5
KA5GILEM00up35.0
KB5KVVEM10fu77.6
KB5RFEM10cg49.8
KB5ZFOEM10td134.5
KC5BHSEM10ck51.7
KC5YKXEL17hr188.5
KD5KVBEM10cg49.8
KE4MHAEM10dp61.7
KE5CEM11hb94.0
KE5RSEM10bn50.3
KF5DZQEL17gs183.9
KF5RLLEM10en63.9
KG5GMEM11oi133.7
KG5IGEM10dg54.8
KG5RXEEM10cp57.4
KG5UEL29jo209.1
KI5DREM10dl57.3
KI5YGEM10bj46.2
KJ5TEM10ek61.3
KK2ZEM00wv54.8
KK5LOEL09li65.4
KK5MIEM10cr60.5
KN5LEM13ra228.5
KU5BEL29gu191.2
KV5VEM10ew77.0
N0MWUEM10bn50.3
N0VRPEM10dq63.1
N1ICEEM10bm49.0
N3BBEM10ad40.2
N5ACEM10em62.9
N5AUSEM10be44.9
N5AWEM00tq35.0
N5BREL29ds177.4
N5BWEM10dp61.7
N5DDEM11ck97.0
N5DOEL18ft117.6
N5DUWEM11kn128.0
N5ETEM20gc189.4
N5IFEM11ig107.0
N5IWEM10em62.9
N5KFEM10cr60.5
N5LTEM10eq67.5
N5MTAEM10ck51.7
N5MVEL29ex180.2
N5NAAEM10di55.4
N5RMSEM00xr49.0
N5RZEM00mj23.0
N5TJEM10ae39.9
N5TWEM10cp57.4
N5VREM00xe35.0
N5XDEM10cp57.4
N5XJEM10tf134.3
N5XUEM10dg54.8
N5XZEL29co175.1
N5YHFEM10dk56.5
N8MVEM11db79.3
N9NMEM00nf14.9
N9OFEM00nf14.9
NA4MEM10dp61.7
NA5TTEM10ek61.3
NA6MEM10dp61.7
NE5BEM10qa120.4
NE5PREM10dm58.2
NM5GEM20ec179.4
NN5PEM10bl47.9
NN5PEM00st41.5
NR5MEM10wd149.4
NU5DEEM10jh84.7
NX5MEM10ri124.6
NZ5AEM10fg64.7
W2MNEM10bm49.0
W3RZEL29kq212.8
W5AHCEM10cl52.6
W5AJDM82va245.4
W5DNTEM01wo99.5
W5DVEL09vr42.6
W5EKEM10ci50.5
W5EMCEM10cl52.6
W5GFREM01wb64.8
W5HFSEM10di55.4
W5JAWEM10ci50.5
W5JENEM10ck51.7
W5KFTEM00st41.5
W5MCEL09wx34.5
W5MFEM20fa184.8
W5MJEM10bl47.9
W5PFEM20ej179.3
W5RFEM10kv100.4
W5RQEL29cr173.1
W5SLEM10ai40.7
W5SVEM10ej60.7
W5TAEM10dm58.2
W5TNEM00wf29.8
W5UPEM10cl52.6
W5WTEM10co56.0
W5XDEM10dm58.2
W5YAAEL09tu29.9
W6OGCEL09wt41.5
W8LIQEM10ci50.5
W9BFEM10ap49.1
W9BMEM10dp61.7
W9MCEM10bm49.0
WA1LYEM10bm49.0
WA2VYAEM10ga71.2
WA5LHMEM10ep66.2
WB4KTFEM10ci50.5
WB5BKLEM00tt43.0
WB5ZFGEM10cn54.7
WD5AAMEM10di55.4
WD5NEM10bn50.3
WM5REM10ck51.7
WQ1CEM11ab69.9
WQ5CEL09ws43.6
WQ5GEM10ek61.3
WS4GEM10em62.9