Eligibility list for: Fourlanders Contest Team
Geographic Area: 250 mile circle   [map]
Center: EM85ao
List uploaded at 2023-09-05 00:00:51
43 list entries

Call Grid Distance
AA5JFEM83xl182.9
K2JBEM85qm75.2
K4KPWEM73ut125.2
K4MYEM74re103.3
K4PRMEM74wf95.5
K4QFEM64vu137.2
K4VBMEM73vx113.2
K4WQSEM84al77.7
K5JREM74ue99.7
K7SYSEM74ue99.7
KC4AAWEM85sh86.8
KC4GCKEM74vn73.3
KC4JDEM74xi86.5
KC7RWEM73ts128.9
KD4YDDEM84ab106.5
KI4USEM72vx181.9
KJ4AMAEM84cp66.9
KK4JJTEM74vb107.5
KK4LUMEM72vx181.9
KK4MAEM93ur245.3
KM4BUNEM74wf95.5
KM4ZIAEM74wf95.5
KN4ZKTEM84ht63.8
N4SDKEM85ci19.7
N9KHCEM74vb107.5
NX9OEM74vb107.5
W3CPEM74ug94.0
W4ATLEM73uw116.7
W4KXYEM74xc103.8
W4MAAEM74xc103.8
W4NHEM84ao69.1
W4PHEM85rm79.8
W4SDREM74wf95.5
W4SKIEM85ml56.9
W4TMEM73tx114.7
W4VASEM84ca109.8
W4ZSTEM84ao69.1
W5TDYEM74wh89.7
WB8LYJEM73xo138.3
WE8WEM96ta202.8
WG4IEM74wf95.5
WG8SEM64ro161.5
WW8RREM74xh89.4