Eligibility list for: Butts County Emergency Communications Aux
Geographic Area: 35 mile circle
Center: EM83ah
List uploaded at 2016-12-12 16:15:08
45 list entries

Call Grid Distance
AJ4GUEM83al11.5
AK4EMEM73xj7.5
K3GWKEM73xh4.8
K4JAOEM83aj5.8
K9GACEM73xi5.6
K9RSMEM73xj7.5
KA3SMEEM73xl12.5
KA3ZPMEM83ci10.0
KA8LADEM73xl12.5
KJ4AKAEM73vi14.7
KJ4PLJEM73xh4.8
KK4BKFEM73vf15.5
KK4DHSEM73xj7.5
KK4GNOEM83bj7.5
KK4KUFEM73xj7.5
KK4QJREM73xe9.9
KK4SKYEM83bj7.5
KK4SUOEM73xf7.5
KK4SUSEM73xl12.5
KK4TKJEM83aw43.2
KM4DHVEM73ve16.8
KM4FMWEM83aw43.2
KM4HOSEM83bf7.5
KM4HOYEM72uv34.7
KM4KZNEM73xl12.5
KM4MHWEM73we12.9
KM4NRPEM83ag2.9
KM4PKDEM73xj7.5
KM4QMHEM73pg43.4
KM4SUGEM73xg5.6
KM4VHOEM73te25.6
KM4VPSEM83bj7.5
KM4VPUEM83ei19.5
KM4VPXEM83ci10.0
KM4VPYEM73wm17.3
KM4VQAEM83ci10.0
KW4AQEM83ae8.6
KW4VBEM83bi5.6
N4TZYEM83ci10.0
NV4RBEM73vi14.7
W4DEDEM73sk30.1
WA4BWJEM73wg10.0
WA4VBXEM83bi5.6
WX4CEHEM73vj15.5
WX4EDEM73ue21.1