Eligibility list for: Kentucky Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM77ei
List uploaded at 2017-07-16 19:47:46
73 list entries

Call Grid Distance
N4QSEM56px171.7
NU4NEM57pa171.3
AB4IQEM57pb170.9
AI4EYEM57pb170.9
KO4XJEM57ra162.2
KK4BKDEM56uo156.0
W5CPTEM56tu155.4
ND4XEM57ta153.1
K5ZQEM56uw149.7
K4AVXEM87kd138.2
ND4YEM86iu133.1
WD5IEM86iu133.1
KC8AZBEM87il128.3
W4LCEM78qx124.7
N9KYEM66fw109.4
KM4FOEM67fi105.3
AC4YDEM77wx92.7
KJ4NDEM77wb85.0
AA4RLEM67ls82.8
NK4PEM68wl82.4
KU4AEM78sb80.4
AJ4AEM77ut79.6
N4TYEM78qe79.4
KO4OLEM77us78.5
KJ4YLREM77ur77.5
WC4DEM77sx77.0
W5MXEM77up75.8
K4IEEM78ra75.0
N8VQGEM78ra75.0
KG4ZXNEM77ts74.3
N4DITEM77rx73.3
KD4SNEM77rx73.3
KN4SEM77rx73.3
N4LGEM77rw71.7
N4AREM77rw71.7
N4KZEM78ne70.7
KK4BFEM78fh66.4
WX4WEM78fh66.4
NU4XEM78fh66.4
K4FXNEM78hg64.8
KM4CHEM78mb61.0
KB4UXCEM78mb61.0
W4PFEM78df60.6
KU4ENEM78df60.6
K4FTEM77rl60.1
K4RDEEM78be59.2
K4UUEM66rw58.1
K9GXEM78ad57.7
NA4NAEM78ee57.6
KC4HMEM78ee57.6
NZ4ZEM77ou57.2
K4TXJEM78bd56.4
KE4KYEM78gd55.5
KY4NAEM78gd55.5
N4JRGEM67qh55.0
KY4MEM78fd54.9
N4HIDEM66sw54.2
W4KYEM78bc53.6
W4DHEEM78bc53.6
KC4SEM78bc53.6
KM4QEKEM66sx52.7
K4CMSEM66tv52.1
N4GNEM78fc52.0
K4WWEM78ec51.8
N8ZFMEM78bb50.8
KM4FRMEM77op49.9
N4RZEM78db49.2
W4HKEM78eb48.9
KC4WQEM78eb48.9
K4ISVEM67tm42.7
K7EKEM77at36.6
KC4CQTEM77at36.6
N4INEM77ht34.5