Eligibility list for: Alabama Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM62pn
List uploaded at 2017-10-29 19:50:08
73 list entries

Call Grid Distance
WX4MMEM72jr88.0
WA4WQKEM72lg99.3
WA4WLIEM61qu49.2
WA4LREM71ci99.3
WA4JAEM65lo211.0
WA4GGKEM63mh53.8
WA1FCNEM63kt89.7
W4SQEM64rr150.0
W4OZKEM64ps152.6
W4NBSEM64jn141.2
W4EREM50vp159.1
NV4BEM64dm147.1
NS4QEM64pr149.7
NR4MMEM64pt155.5
NM4TEM64pr149.7
NF4JEM50vn164.0
NF4AEM70ef173.4
N7EOEM60hp138.1
N4WEEM64ln139.5
N4UCEM64rp144.3
N4OXEM60gu126.0
N4OGWEM53nk139.3
N4NMEM64rr150.0
N4KHEM63rp75.5
N4KGEM64os152.7
N4EMPEM63jt91.1
N4EDTEM63un73.2
N4CUEM60pr126.7
N4BCDEM65ra170.1
KY4FEM64nv161.5
KW4JEM63nj58.4
KS4LEM64rs152.9
KR4FEM64rr150.0
KM4NRLEM71ci99.3
KM4JAEM71ek100.4
KL0ETEM64pq146.8
KJ4RAQEM64rs152.9
KJ4LTAEM71hj112.3
KI4UXEM64fw170.9
KI4EEYEM72hp77.8
KG5FTIEM62xl39.3
KG4CUYEM64rr150.0
KF4MMFEM64ot155.5
KE4XJEM50wo158.9
KE4GWWEM71hf120.8
KE4ALEM71hd125.3
KC4TEOEM64ps152.6
KC4HWEM72fb76.4
KA4PKBEM72eo63.1
KA4NDYEM63of46.3
K8KIEM64rr150.0
K5WPEM71gf117.7
K4ZGBEM63fh70.9
K4XREM64tq148.1
K4WIEM62ej54.7
K4TDEM64pu158.3
K4SAVEM64mn138.9
K4PVEM60lp133.9
K4NOEM64ss153.3
K4NAEM64il136.6
K4IQJEM72gn72.8
K4HALEM64xd116.0
K4GUEM64rp144.3
K4BAIEM72mm102.0
K4ABEM64rx167.3
K1DCEM71ge120.0
AJ6TEM64ps152.6
AJ4WEM64pd109.4
AG4WEM64ss153.3
AB4BEM64hu162.9
AA4YLEM72hp77.8
AA4UEM64rv161.5
AA4NUEM65ss222.1