Eligibility list for: Columbus ARC
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM72mm
List uploaded at 2017-12-04 23:45:28
73 list entries

Call Grid Distance
AB4GREM72mm0.0
AD4NREM72mm0.0
AD4XTEM72mm0.0
AJ1FEM72kl10.1
AK4MKEM72nr15.2
AK4PYEM72mr14.4
AK4SXEM72mm0.0
K1NSEEM72ml2.9
K2CMHEM72nm4.9
K4BAIEM72mm0.0
K4BLLEM72nn5.6
K4EOREM72no7.5
K4ETYEM72mn2.9
K4JDKEM72pq18.6
K4NLREM72ml2.9
K4OTZEM72mm0.0
K4SAEEM72nn5.6
K4SLDEM72nm4.9
K4SPEEM72mm0.0
K4UPTEM72pn14.8
K4WSHEM72lp9.9
K4ZMVEM72mo5.8
K8LBQEM72mm0.0
KA4JJMEM72ll5.6
KA4MEM72km9.7
KD4RFBEM72mp8.6
KE4LMVEM72ml2.9
KE4MRREM72jm14.6
KE4MTIEM72lm4.9
KG4VWEEM72nm4.9
KI4FCQEM72nk7.5
KI4OKMEM72mm0.0
KJ4SCSEM72qu30.1
KK4LBHEM72on10.1
KK4NGEEM72lk7.5
KK4UODEM72ll5.6
KK4VZDEM72on10.1
KM4EVDEM72nn5.6
KM4IHLEM72on10.1
KM4MSYEM72mm0.0
KM4MSZEM72oo11.3
KM4MTAEM72op13.0
KM4MUQEM72pq18.6
KM4PJJEM72mm0.0
KM4SLWEM72op13.0
KM4TLTEM72lk7.5
KM4ZYVEM72lo7.5
KN4BGAEM72mm0.0
KN4BGBEM72mm0.0
KN4BGCEM72mm0.0
KN4HCQEM72mn2.9
KW4FREM72ml2.9
KY7DREM72ml2.9
N4MAREM72nm4.9
N5JNEM72nn5.6
W2YOEM72mm0.0
W4DUFEM72lk7.5
W4NKLEM72mn2.9
W4OIFEM72lk7.5
W4OMEM72nk7.5
W4TEEEM72mn2.9
W8JVFEM72mj8.6
WA4HCIEM72mm0.0
WA4QHNEM72ll5.6
WA4WQKEM72lg17.9
WA6TXUEM72no7.5
WB4GLJEM72mm0.0
WB4LPWEM72ml2.9
WB4MLEEM72lm4.9
WB4ULKEM72nn5.6
WB5WMUEM72mm0.0
WX4MAPEM72lm4.9
WX4MMEM72jr20.5