Eligibility list for: Roadrunners Microwave Group
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM10ka
List uploaded at 2018-02-01 02:30:45
54 list entries

Call Grid Distance
AA0ESEM00xf56.6
AB5EBEL09wu61.0
AB5SSEL29ko123.3
K0MHCEM00kb119.7
K5ANDEM00xh58.3
K5DYYEL07ws166.8
K5EJLEM10dh40.3
K5GJEM20hb104.7
K5GZREL29gp103.2
K5HVEM00ka119.6
K5IMEM20fj98.0
K5KATEM10kf14.4
K5LLLEM10kf14.4
K5NDEM12kv198.6
K5TREM00uf71.2
K5TRAEM10bf47.1
K5VHEM00xe56.0
K5WWQEL09vv65.4
K8YUMEM00kc119.7
KA5DEM10di41.8
KC2QJAEM10dj43.4
KD5IKGEM10ck49.1
KD5TFDEM10dm49.0
KE0FFEM10go44.9
KE5VINEM10dm49.0
KG5UCAEM00uf71.2
KG5UNREM10di41.8
KK6RUMEM10be46.3
N0GSZEM10ch44.6
N5ACEM13qc215.1
N5BAEL29fx94.8
N5CDFEM10cm52.7
N5KUREM10ai54.8
N5MUEM10cn54.6
N5TSPEM00xf56.6
N5WDKEL19dq41.9
N5YCEM10bf47.1
NA5RCEL19mu15.2
NG5VEM00pr106.3
NN5DXDM80nv347.7
NO5KEM10cm52.7
W0JTEL09vu65.9
W3XOEM00kd119.9
W5AACEM10wd60.4
W5EMCEM10ci46.0
W5IFSEM10dm49.0
W5LUAEM13qc215.1
W5SXDEL29ep93.6
W6JKVEM10ah53.7
WA5IJEEM10cf42.4
WA5VJBEM12lq184.3
WA5YZDEM10cj47.5
WA6UFQEM10be46.3
WD4IFUEM10ck49.1