Eligibility list for: South East Contest Club
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM83sf
List uploaded at 2018-10-25 18:09:38
230 list entries

Call Grid Distance
WX4TMEM72kl163.2
WW4LLEM73ql126.2
WU4BEM73tx121.9
WU0BEM94lb99.8
WO4MWEM73ux117.5
WN4AFPEM84uu112.7
WI4REM73qj125.6
WF4WEM74tc125.7
WD4LYVEM82eg94.8
WC4XEM84dg101.7
WB5RYBEM73sj116.1
WB4SQEM74ta123.1
WB4GLJEM72mm153.1
WB4AEM73up109.6
WB2RHMEM95oe165.5
WA8OJREM94bx125.4
WA4ZXVEM73vw112.0
WA4ZOFEM72gu175.7
WA4YGEM73rx130.6
WA4VJCEM74wb111.8
WA4TTEM82pr37.5
WA4TIIEM83wh20.1
WA4RTEEM91ge152.7
WA4ILOEM82du76.9
WA4DYDEM83ev81.4
WA2MBPEM73sx126.2
WA1SEM73pi130.2
WA1FEM73pi130.2
W8ZFEM74xc109.3
W8JIEM73xb92.3
W6XAEM73vu109.6
W6IZTEM74xw148.8
W5XBEM84ce101.3
W5JREM74ue124.5
W4XOEM73og134.9
W4WYEM72mm153.1
W4WAEM84el109.3
W4UQEM84dc93.9
W4UKEM95an163.7
W4TMDEM84ai116.0
W4TEEM73tu118.5
W4SWJEM91lx119.4
W4QOEM74tb124.4
W4QNWEM92mg109.5
W4OCEM95aa127.1
W4NTEM91hk139.0
W4NEEM84uu112.7
W4LVHFM02bw150.9
W4KTREM73of134.9
W4KLYEM73xt99.7
W4KJEM73tt117.5
W4KAEM84ri77.9
W4IXEM84ww119.6
W4ISEM92ck67.0
W4GKFEM73tw120.7
W4DUIEM84dh103.7
W4DDEM74xg116.0
W4CCSEM81cg156.1
W4BWEM73wm98.3
W4BUWEM84uw118.4
W4BTZEM73tu118.5
W4BQFEM81hb159.0
W4AXEM74tg131.5
W4ATLEM73uw116.3
W4ANTEM93qc106.4
W4ANEM72ml154.1
W3WLEM74tb124.4
W3HZZEM91hd157.3
W2WGEM74sb128.6
W2GDJEM95bp170.3
W1TEFEM94jb92.1
W1RREM94nw148.8
W1BOEM72ll158.6
VE7ZOEM73ru127.5
NZ6OEM74uc121.5
NX9OEM74va114.6
NT4XTEM73sx126.2
NQ4IEM73vg101.2
NO9EEM83iw68.5
NN7LEM74xe112.5
NN4RREM73gl174.0
NN4KEM73wu105.2
NN4FEM93tb121.1
NM2LEM74xc109.3
NK4UEM74qa136.1
NJ8JEM73rw129.5
NE4SEM74sa127.4
ND4VEM73vw112.0
ND4KEM83jc44.2
N9ZQEM74ve120.4
N8WRLEM95ib143.2
N5TOOEM73qk125.9
N5FPWEM85aa150.6
N5BIEM82ev71.4
N4YTEM84ai116.0
N4YAEM73pq133.5
N4XLEM84ub58.4
N4WVEM72ln156.8
N4TOLEM74tb124.4
N4RJEM91hk139.0
N4PNEM82dv76.0
N4OOEM73qw134.0
N4NXEM73tw120.7
N4LREM73gn174.6
N4IQEM84ws108.2
N4HHEM73ts116.6
N4GGEM74rd135.5
N4FFPEM84gf89.9
N4FDEM91hd157.3
N4EWTEM73ut113.0
N4EEVEM91iw112.2
N4DUEM71uo155.0
N4AAEM85pg141.8
N3ZLEM84ut109.8
N3TLEM84ha76.0
N3FPEM73us112.1
N2XDEM85he145.1
N2WFEM73vl102.5
N2FOFEM73xx104.8
LZ4AXEM73ut113.0
KW4BEM92ma120.8
KW4AQEM83ae86.8
KU8EEM72op141.2
KT4ZBEM91kv120.5
KT4XNEM73tu118.5
KT4MMEM74rd135.5
KT4FDEM74wj125.1
KR4BUEM72ll158.6
KR4AEEM84co121.9
KN8UEM73ts116.6
KN4QDEM94jd95.8
KM4KNVEM73vt108.6
KM4FEM73mv151.1
KM4DAYEM73ut113.0
KM4DFM04bh166.2
KK4TXZEM92jh96.4
KK4IAJEM74jh174.8
KK4DSDEM92nd118.7
KJ4WYHEM74sd131.3
KJ4PQVEM73sx126.2
KJ4EXEM83dx88.7
KJ4CUYEM73tu118.5
KJ4AZAEM73ss121.2
KI4ZFIEM73us112.1
KI4YEM83aw99.2
KI4MZCEM84do119.0
KI4MNREM82gc97.1
KI4KPAEM83gw75.6
KI4GTEM73qx135.0
KH6GAEM72ln156.8
KG4WPDEM91ed152.0
KG4SZSEM92je102.3
KF4YOQEM73su123.0
KF4GTAEM80iu171.2
KF4BIEM81fp126.3
KE4UWEM74sa127.4
KE4QCMEM73ws103.1
KE4PMPEM82tf69.3
KD4YDDEM84ab103.7
KD4UKWEM73uu114.1
KD4QMYEM82dv76.0
KD4ICTEM74rb132.9
KD3GCEM83bt91.0
KC2NYUEM91lw121.5
KB4KBSEM74tb124.4
KB4HZEM74qa136.1
KB4GIDEM83gx77.4
K8LBQEM72mn152.2
K7SZEM83bx96.6
K5TFEM73uv115.2
K4ZMVEM72mo151.3
K4YJIEM74sa127.4
K4WZEM73to113.5
K4WXEM73tu118.5
K4WSWEM74ua118.8
K4WPEM92gf90.3
K4WDREM84if84.1
K4UNEM73ng139.7
K4UJEM73wv106.4
K4UEEEM73sw125.1
K4TWEM83je43.5
K4SDJEM91lx119.4
K4PICEM84gf89.9
K4PHEEM72uc132.0
K4OGGEM73uw116.3
K4ODLEM74rl147.5
K4NVEM73vn103.5
K4JRBEM73vx113.3
K4JPDEM73mm145.6
K4IREM74ra131.8
K4IIEEM83xl29.6
K4IDXEM84em111.6
K4HREM93hf62.6
K4HMBEM85hi155.9
K4GKEM83ox55.3
K4EOREM72no146.7
K4ELIEM74na149.4
K4EAKEM73jb159.5
K4EAEM74rg139.7
K4DXEM83hw72.0
K4DLIEM74sa127.4
K4BSEM74vn136.2
K4BLLEM72nn147.6
K4BGEM92ep62.9
K4BAIEM72ml154.1
K4AQEM73su123.0
K4AMAEM92xx140.9
K3LBEM81ic154.7
K3GWKEM73xh91.6
K2UFTEM73uw116.3
K1ZZIEM74rc134.2
AK4XXEM74rb132.9
AK4NZEM83xi25.6
AK4NYEM74xn129.4
AK4MKEM72nr144.3
AK4IEM74sa127.4
AE4YEM74vb116.0
AE4OEM73sx126.2
AE4CWEM73tx121.9
AD8JEM83rr34.9
AD4JEM73vx113.3
AB4TTEM74ua118.8
AA4YLEM72hp173.9
AA4SDEM92xv141.8
AA4NNEM95ld155.2
AA4LREM83at95.3
AA4IEM84aa102.2
AA4GAEM84hb78.1
AA4FAEM73uw116.3
AA4CFEM74rd135.5