Eligibility list for: Alabama Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM62pn
List uploaded at 2018-10-29 15:10:49
78 list entries

Call Grid Distance
N2NLEL97ue534.3
N4ZZEM66pe250.5
AA4NUEM65ss222.1
WA4JAEM65lo211.0
K0EJEM75jd198.2
NF4AEM70ef173.4
KI4UXEM64fw170.9
K4ABEM64rx167.3
NF4JEM50vn164.0
KY4FEM64nv161.5
AA4UEM64rv161.5
WN1GEM64nv161.5
W4EREM50vp159.1
AB4BEM64it159.0
K4TDEM64pu158.3
KG4TEIEM64ot155.5
AI4UEM64ot155.5
NR4MMEM64pt155.5
K4NOEM64ss153.3
AG4WEM64ss153.3
KS4LEM64rs152.9
K4MMWEM64rs152.9
W4OZKEM64ps152.6
KC4TEOEM64ps152.6
KG4CUYEM64rr150.0
N4NMEM64rr150.0
KR4FEM64rr150.0
K8KIEM64rr150.0
NA4RREM60jk149.8
NM4TEM64pr149.7
NS4QEM64pr149.7
AJ6TEM64pr149.7
NV4BEM64dm147.1
KL0ETEM64pq146.8
N4KHEM64rp144.3
K4GUEM64rp144.3
N4UCEM64rp144.3
W4NBSEM64jn141.2
N4WEEM64ln139.5
N4OGWEM53nk139.3
K4SAVEM64mn138.9
N7EOEM60hp138.1
KK4TEEM50xw136.9
N4GLEEM64di136.6
K4NAEM64il136.6
K4PVEM60lp133.9
N4CUEM60pr126.7
N4OXEM60gu126.0
N4SDBEM60gu126.0
KE4ALEM71hd125.3
KC4HWEM71fb124.2
KE4GWWEM71hf120.8
K1DCEM71ge120.0
K5WPEM71gf117.7
K4HALEM64xd116.0
KU4QJEM71ij115.7
KJ4LTAEM71hj112.3
AJ4WEM64pd109.4
K4BAIEM72mm102.0
KM4JAEM71ek100.4
KM4NRLEM71ci99.3
WA4WQKEM72lg99.3
N4EMPEM63jt91.1
WA1FCNEM63kt89.7
WX4MMEM72jr88.0
AA4YLEM72hp77.8
KI4EEYEM72hp77.8
N4EDTEM63un73.2
K4IQJEM72gn72.8
K4ZGBEM63fh70.9
KX4XEM63nl64.1
KA4PKBEM72eo63.1
KW4JEM63nj58.4
K4WIEM62ef58.2
WA4GGKEM63mh53.8
WA4WLIEM61qu49.2
KA4NDYEM63of46.3
NF7DEM63pf46.1