Eligibility list for: Ellis County ARC
Geographic Area: 35 mile circle   [map]
Center: EM12ng
List uploaded at 2021-08-21 16:21:41
87 list entries

Call Grid Distance
WX5GMSEM12oi7.5
WX5BEM12ok12.5
WR5AYEM12ml15.2
WH6ERSEM12oj9.9
WB5VQWEM12mm17.9
WB5OCTEM12ni5.8
WA5HEDEM12rf19.7
WA5DMEM12pi11.3
W5RDAEM12qh14.9
W5HRDEM12ml15.2
W5CDKEM12no23.0
W5AGMEM12nj8.6
N5WCEM12ol15.2
N5RWPEM12ol15.2
N5RDMEM12ok12.5
N5PUREM12oh5.7
N5OUWEM12nm17.3
N5MGMEM12oj9.9
N1XACEM12kk18.6
N0GLMEM12nh2.9
KW5PEM12nm17.3
KW5EZWEM12ml15.2
KW5DCDEM12ml15.2
KR5QAEM12ok12.5
KO5RPEM12lc15.1
KM5TNEM12ri20.3
KM5PZEM12qi15.7
KK5DWEM12mk12.5
KJ7FPWEM12nl14.4
KI5PNFEM12ml15.2
KI5MMEM12me7.5
KI5MLSEM12qj17.0
KI5LWAEM12qi15.7
KI5JRUEM12qi15.7
KI5GPKEM12qi15.7
KI5FYIEM12om17.9
KI5CDFEM12oj9.9
KG5WIFEM12ok12.5
KG5WIEEM12qi15.7
KG5WIAEM12qi15.7
KG5WHZEM12lj13.0
KG5WHYEM12ml15.2
KG5UTCEM12mi7.5
KG5TZNEM12ol15.2
KG5TKJEM12mm17.9
KG5TDBEM12nj8.6
KG5QUEM12nj8.6
KG5OIJEM12mi7.5
KG5KBBEM12nj8.6
KG5EZLEM12sc26.9
KG5CDYEM12nl14.4
KF5YWQEM12qh14.9
KF5UYIEM12ml15.2
KF5IVJEM12nj8.6
KF5EZAEM12wr54.0
KF5CRBEM12ne5.8
KE5VJTEM12qm22.6
KE5VBYEM12nh2.9
KE5PJIEM12nh2.9
KE5LIQEM12ni5.8
KE5JCEM12oj9.9
KE5FPKEM12np25.9
KD5YHYEM12om17.9
KD5PMBEM12oj9.9
KD5NFWEM12ml15.2
KD5AIAEM12qi15.7
KC5SDYEM12qs37.5
KC5MAUEM12ml15.2
KC5JQKEM12nj8.6
KB5YYKEM12ml15.2
KB5WFAEM12oj9.9
KB5CTMEM12qi15.7
KB0BWGEM12rj21.3
KA5TBKEM12om17.9
KA5RDBEM12nj8.6
K9MWDEM12oj9.9
K7OEGEM12om17.9
K5TADEM12mn20.7
K5SVVEM12mk12.5
K5SMWEM12nm17.3
K5RBVEM12oj9.9
K5INIEM12ml15.2
K5HDWEM12mp26.4
K5EISEM12oj9.9
K5EDWEM12nm17.3
K5BSMEM12nm17.3
AD5DJEM12ml15.2