Eligibility list for: Carolina DX Association
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM95xe
List uploaded at 2017-02-15 23:40:27
194 list entries

Call Grid Distance
AA4VFM02ct164.7
W4LVHFM02bt164.4
W4DAOFM16el162.1
NZ4DXFM15il156.3
KW4TMEM84qt148.5
W4ANTEM93qc147.8
N2ZZEM93dn147.1
W4LMEM85qg145.9
N2COPFM14ce145.3
K4UWHFM14di144.4
NK0SFM14cg142.6
KD4TXYFM14cg142.6
W4MBDFM14er140.5
K5EKFM03ww139.1
K6RMFM03vx133.6
W9BNEM84uq132.0
N2BTFM15bu130.3
W4NEEM84uu129.4
K2SXFM03kl129.1
K8ARYEM84uv128.9
W4BUWEM84uw128.4
WA4DOUFM15au125.9
K2XXEM96tx125.2
W4TUNEM84vx123.3
K4FSEM85vf122.4
W4JHUEM85vf122.4
NA4LEM96ot119.8
K4LYEM85wb118.0
K4XPEM84xw114.4
N3TIAEM96gi113.2
KY4PEM96gi113.2
K2SDEM96gg109.2
W4OIEM96sr109.0
W4TJEEM96qq108.7
KI6ZVYFM04vx104.7
K7BVFM04vx104.7
N4QMFM06nh101.6
AD4AAEM94ka101.5
W4LKEM93nx96.0
K4GGBFM05qw95.0
W4CHXFM05qw95.0
NC4DKFM05rt94.8
K4ESEFM04ql94.1
K4BYNFM05qu92.0
W4RDXEM96pj91.5
K4CIAFM05pw91.1
W4JLEM95fm87.6
AA4SEM95ff84.7
W6NWSFM05pr83.9
KU4VFM05pr83.9
WX4FEM96si83.9
KD4RHEM94ne83.8
WA3UTCFM05pq82.6
W7DOEM94nf81.4
KD7BVOEM94nf81.4
W4CWAFM05os81.1
WA4RTEM96nd81.1
KF4TPEM95gh80.4
KB5NIAEM95gh80.4
AI4RFEM95gh80.4
KD4HSLFM05ns77.0
KI4TZEM94is76.4
W4AGFM05mu76.4
AF1EEM95jr75.6
N4LEDEM95jq74.2
KJ4ZMEM94jr73.3
W4DEEEM94jr73.3
KS4SFM04mp71.9
N4TFAFM04mp71.9
N8WRLEM95ib71.2
N1GCEM95lt70.9
N4SUEEM95lt70.9
W4CCEM95id70.7
K4GHSEM96rc69.3
N4FABEM95kp68.7
N1PDEM95kp68.7
K4ZOEM95kp68.7
AD4YBFM06cd67.7
WA7RQPEM95kn66.3
KF2XEM94xf66.2
K4HCFM06cc64.9
W9EQFM06bc64.0
W4UFOEM95mr63.7
AE4VJEM94kx62.9
WA2TGEEM95ka62.3
K3IRVFM05mh61.7
WA4MWXEM94rj61.6
WA2EMFEM94lw59.1
KC4GEM94lw59.1
W1AJTEM95mo59.1
K4TAGEM95rw59.0
W7LEEEM94lx58.3
KA4IUOEM94lx58.3
WA4DTEM94lx58.3
K2XNEM94lx58.3
N4UFPEM94lx58.3
W3GQEM95mn57.8
NV4AEM95mn57.8
W3OAEM95mn57.8
N3ASFEM95mn57.8
N4SBJEM95mn57.8
N4ZCEM95li57.6
K4FANEM95lb57.2
KN1GMCEM95lc56.8
WD4PICEM95mm56.6
AA4NNEM95ld56.6
W4DXPEM95ml55.5
N4XOEM95xx54.7
N1STUEM94mw54.6
AA4SCEM94mx53.8
N2TUEM95nn53.6
KI4ZEOEM95ma53.1
N4WMBEM94or53.0
AK4NEM94or53.0
N4ICWEM95mb52.5
AE4PBEM95mb52.5
KF4DDPEM95mh52.4
N4PQXEM95mh52.4
KB1MBQEM95nm52.3
K1MIJEM95md51.9
AE8JEM94nv51.3
WW4DDEM94nw50.2
W4UNPEM94nw50.2
N2HVEM94nw50.2
KA4WUREM94nx49.3
W4ILCEM94nx49.3
K4ATXEM94nx49.3
K4MQGEM94nx49.3
WA2ODOEM94nx49.3
W7WZEM94nx49.3
KG4TAHFM05av49.2
K8YCEM95om48.1
KG4QENEM95om48.1
N4KQEM95nb47.9
K4SQREM95nb47.9
W2CDSEM95nh47.8
W4GEHEM95nc47.4
K4DRVEM95nc47.4
KE4VVFEM95ng47.4
W4PVTEM95nc47.4
W4NZCEM95ne47.1
AE4HDEM95ne47.1
K4BVQEM95nf47.1
W4GRWEM95ne47.1
K4MKEM95vu47.0
W3ZLEM95ol46.8
KF4NEFEM95xu46.1
W2ZVEM94ow45.8
K4KLEM94ox44.8
KJ4WZJEM95oi43.8
W4DAZEM95ob43.3
N4BHEM95ob43.3
WA4OBOEM95oc42.8
N4ZXEM95oc42.8
AA4ZZEM95od42.5
N4APREM95od42.5
K4MDEM95od42.5
K4VCFEM95od42.5
AI4YREM95oe42.4
N4HNEM95oe42.4
K4GKKEM95of42.4
AD4IEEM95oe42.4
WB4BXWEM95of42.4
K4LRHEM95oe42.4
W4JGEM95oe42.4
W4PNYEM95qm40.1
K4ZAEM95pi39.3
W4WNTEM95pb38.7
N4YZEM95rn38.3
N4IYBEM95pc38.1
N4IZEM95pg38.1
KA3VVJEM95pc38.1
N4MHEM95pc38.1
K3RMWEM95pc38.1
W4PFIEM95pc38.1
K4DGJEM95pc38.1
W4MPEM95pd37.8
WR2KEM95pd37.8
WW4CPEM95pe37.6
N4HWHEM95qk37.1
W4HGEM95tp36.8
KK4LZREM95qa34.9
KK4HOKEM95qa34.9
W3SAEM95qb34.1
K4KAYEM95qg33.4
KN4FOEM95qg33.4
K8IPEM95qd33.1
K4CEBEM95rk33.1
N4CEBEM95rk33.1
AA4RFM05ge32.9
K4DCJEM94rx31.7
W3NCEM95rd28.4
N4DKFEM94uw22.3
W4ZVEM95vk19.7