Following eligibility lists contain K2EUH

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Florida Contest Group2016-10-28 19:08:40175 mile circleEL98kaK2EUHEL88xc56.2
Florida Contest Group2016-11-05 16:51:43175 mile circleEL98kaK2EUHEL88xc56.2
Florida Contest Group2016-12-01 01:47:19175 mile circleEL98kaK2EUHEL88xc56.2
Florida Contest Group2016-12-17 01:22:17175 mile circleEL98kaK2EUHEL88xc56.2
Florida Contest Group2017-01-09 03:30:26175 mile circleEL98kaK2EUHEL88xc56.2
Florida Contest Group2017-01-10 13:48:06175 mile circleEL98kaK2EUHEL88xc56.2
Florida Contest Group2017-01-31 01:04:07175 mile circleEL98kaK2EUHEL88xc56.2
Florida Contest Group2017-03-03 02:46:45175 mile circleEL98kaK2EUHEL88xc56.2
Florida Contest Group2017-03-09 01:52:42175 mile circleEL98kaK2EUHEL88xc56.2