Following eligibility lists contain K3TZV

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Potomac Valley Radio Club2023-06-08 19:24:44175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2023-01-21 15:58:52175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2023-01-12 21:58:44175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2022-06-06 19:04:15175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2022-01-14 18:16:31175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2021-09-11 16:55:15175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2021-06-12 17:57:08175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2021-06-10 20:06:29175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2021-01-13 00:22:40175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2020-06-13 15:56:31175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2020-06-13 15:54:59175 mile circleFM08bkK3TZVFN10mf199.0
Potomac Valley Radio Club2020-06-13 15:54:02175 mile circleFM17bkK3TZVFN10mf199.1
Potomac Valley Radio Club2020-05-19 19:52:11175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2020-01-10 01:23:42175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2019-06-02 14:52:34175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2019-01-17 21:29:02175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2018-09-07 22:38:05175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2018-06-09 14:51:38175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2018-01-18 02:51:56175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2017-09-09 11:16:54175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2017-06-03 18:30:24175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2017-01-17 19:46:46175 mile circleFM08vbK3TZVFN10mf164.0
Potomac Valley Radio Club2017-01-17 19:44:59175 mile circleFM17bkK3TZVFN10mf199.1