Eligibility list for: Alabama Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM62pn
List uploaded at 2021-11-02 17:47:31
71 list entries

Call Grid Distance
NF7DEM63pf46.1
KA4NDYEM63of46.3
K4DLEM63kd47.0
AE4SIEM63rf47.1
WA4WLIEM61qu49.2
WA4GGKEM63mh53.8
K4WIEM62ej54.7
KW4JEM63nj58.4
K4KSVEM63ok60.7
KA4PKBEM72eo63.1
K4WGEM63ql63.5
K4ZGBEM63fh70.9
W4RYWEM72gn72.8
KX4XEM63dl85.8
WA1FCNEM63kt89.7
N4EMPEM63jt91.1
K4TEPEM63jt91.1
AE4TXEM63nv92.6
WA4WQKEM72lg99.3
K4BAIEM72mm102.0
AJ4WEM64pd109.4
KJ4LTAEM71hj112.3
K4HALEM64xd116.0
KC4HWEM71fb124.2
N4OXEM60gu126.0
N4CUEM60pr126.7
K4KKLEM70du131.9
K4PVEM60lp133.9
K4NAEM64il136.6
N4WEEM64ln139.5
W4NBSEM64jn141.2
KX4MEM64rp144.3
N4JNEM64rp144.3
N4KVEM64rp144.3
N4UCEM64rp144.3
N4KHEM64rp144.3
K4GUEM64rp144.3
NV4BEM64dm147.1
AI4VVEM64rq147.1
NN4NTEM64pr149.7
NA4RREM60jk149.8
KN4JJAEM64or149.8
KI4KWREM64or149.8
KR4FEM64rr150.0
K8KIEM64rr150.0
N4NMEM64rr150.0
W4OZKEM64ps152.6
KC4TEOEM64ps152.6
K4CNYEM64os152.7
KQ4VTEM64rs152.9
KS4LEM64rs152.9
K4NOEM64ss153.3
KC3FVWEM64ss153.3
AG4WEM64ss153.3
AI4UEM64ot155.5
KG4TEIEM64ot155.5
AA2MAEM64pt155.5
KD2KAGEM64mt156.1
KO4GIGEM50xo156.4
AE4EDEM64jt158.1
K4TDEM64pu158.3
AB4BEM64it159.0
N4GLEEM64it159.0
W4EREM50vp159.1
N2NLEM50uq159.6
AA4UEM64rv161.5
K4EESEM60fh163.0
NF4JEM50vn164.0
N4TAEEM50wl166.4
K4ABEM64rx167.3
NF4AEM70ef173.4