Eligibility list for: South East Contest Club
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM83hh
List uploaded at 2021-12-15 15:48:59
259 list entries

Call Grid Distance
K4TWEM83je12.9
ND4KEM83jc17.3
N5BIEM82ev32.2
KD4QMYEM82dv34.7
KW4AQEM83ae34.8
WA4ILOEM82du37.1
K4LGEM83an37.8
K3GWKEM73xh38.5
W8JIEM73xb42.2
WA4DYDEM83ev42.8
K4DXEM83hw43.2
NO9EEM83iw43.4
KI4KPAEM83gw43.4
KD3GCEM83bt45.0
W4BWEM73wm45.6
KB4GIDEM83gx46.3
KK4YOZEM83gx46.3
NQ4IEM73vg48.2
AA4LREM83at48.2
N3TLEM84ha48.9
N2WFEM73vl49.4
KJ4EXEM83dx49.9
K4NVEM73vn51.1
W4KLYEM73xt51.6
AA4GAEM84hb51.8
KE4QCMEM73ws53.6
K7SZEM83bx54.3
KI4YEM83aw54.7
KT4XNEM72wt55.5
N4ARYEM82fm55.5
WA4TTEM82pr55.8
AD8JEM83rr56.0
K4GKEM83ox57.0
NN4KEM73wu57.1
WB4AEM73up57.6
W4UQEM84dc58.0
K4UJEM73wv59.1
KM4KNVEM73vt59.1
AA4IEM84aa59.3
N2FOFEM73xx59.9
W6XAEM73vu60.8
WC4YEM73vu60.8
K4WZEM73to61.1
N3FPEM73us61.6
KI4ZFIEM73us61.6
KD4YDDEM84ab61.7
WB5RYBEM73sj62.8
WW4XXEM73ut63.1
KM4DAYEM73ut63.1
NS4TEM73sk63.1
N4EWTEM73ut63.1
WF9AEM73ut63.1
LZ4AXEM73ut63.1
K4WDREM84if63.5
N4FFPEM84gf63.5
WA4ZXVEM73vw64.5
ND4VEM73vw64.5
KD4UKWEM73uu64.7
W5XBEM84ce65.0
N4HHEM73ts65.7
KN8UEM73ts65.7
K5TFEM73uv66.4
AD4JEM73vx66.5
K4VBMEM73vx66.5
K4JRBEM73vx66.5
W8ZFEM74xc66.8
NM2LEM74xc66.8
W4KJEM73tt67.1
WA4VJCEM74wb67.4
N4MIEM83vk67.9
W4ATLEM73uw68.2
AA4FAEM73uw68.2
K2UFTEM73uw68.2
K4OGGEM73uw68.2
NX9OEM74va68.5
KJ4CUYEM73tu68.7
W4BTZEM73tu68.7
W4TEEM73tu68.7
K4WXEM73tu68.7
WC4XEM84dg68.9
KJ4AZAEM73ss70.0
WO4MWEM73ux70.0
KC4UCTEM73tv70.3
K4SQCEM74vb70.6
NN7LEM74xe71.6
W4DUIEM84dh71.7
W4GKFEM73tw71.9
K4WSWEM74ua71.9
AB4TTEM74ua71.9
N4NXEM73tw71.9
WI4REM73qj72.4
N5TOOEM73qk72.6
K4AQEM73su72.7
KF4YOQEM73su72.7
WW4LLEM73ql73.0
WD4LYVEM82eg73.4
K4YJJEM73tx73.7
AE4CWEM73tx73.7
WU4BEM73tx73.7
WB4SQEM74ta75.5
K4UEEEM73sw75.8
NZ6OEM74uc75.9
W4UTXEM74uc75.9
W4DDEM74xg76.5
AK4NZEM83xi77.0
N9ZQEM74ve77.1
W3WLEM74tb77.4
N4TOLEM74tb77.4
W4QOEM74tb77.4
KB4KBSEM74tb77.4
WA2MBPEM73sx77.5
KJ4PQVEM73sx77.5
AE4OEM73sx77.5
NT4XTEM73sx77.5
K4IIEEM83xl77.8
AA5JFEM83xl77.8
K4YJIEM74sa79.2
NE4SEM74sa79.2
AK4IEM74sa79.2
KE4UWEM74sa79.2
WF4WEM74tc79.3
W4TMDEM84ai79.4
N4YTEM84ai79.4
NJ8JEM73rw79.8
K5JREM74ue80.2
N4XLEM84ub81.0
W2WGEM74sb81.0
N4YAEM73pq81.1
WA4YGEM73rx81.4
W4XOEM73og81.9
W4WAEM84el81.9
W4KTREM73of82.0
KC8YRKEM84aj82.0
K4IREM74ra83.0
KI4MNREM82gc83.6
N4OOEM73qw83.9
K4IDXEM84em84.7
KJ4WYHEM74sd84.8
KD4ICTEM74rb84.8
AK4XXEM74rb84.8
KI4GTEM73qx85.4
KT4FDEM74wj86.3
W4KAEM84ri86.4
K1ZZIEM74rc86.5
K4UNEM73ng86.7
KB4HZEM74qa87.0
NK4UEM74qa87.0
W4AXEM74tg87.6
AA4CFEM74rd88.4
N4GGEM74rd88.4
KT4MMEM74rd88.4
NG2JEM74rd88.4
WR4KEM73ou89.7
KI4MZCEM84do91.3
KR4AEEM84co92.4
K4JPDEM73mm92.4
KM4SLWEM72op94.1
KU8EEM72op94.1
K4EAEM74rg94.2
AK4NYEM74xn94.4
KE4PMPEM82tf94.8
AK4MKEM72nr95.8
K4BSEM74vn98.7
K4PHEEM72uc99.0
K4ELIEM74na99.2
KM4FEM73mv99.6
K4EOREM72no99.8
K4BLLEM72nn101.2
WD4RBEM74oe101.4
N3HEEEM84ms103.5
K4ZMVEM72mo104.0
K4ODLEM74rl104.8
K8LBQEM72mn105.4
AD4XTEM72mm106.9
WB4GLJEM72mm106.9
W4WYEM72mm106.9
KI4MYDEM72mm106.9
K4EAKEM73jb107.4
W4ANEM72ml108.4
K4BAIEM72ml108.4
N4WVEM72ln109.7
W4ISEM92ck110.0
K4BGEM92ep111.4
KR4BUEM72ll112.5
W1BOEM72ll112.5
KF4BIEM81fp115.6
K4HREM93hf115.7
W3PJEM84cx117.6
KA3BZOEM72kk118.2
W6IZTEM74xw118.6
KT4QEM85da119.6
NN4RREM73gl120.7
N3ZLEM84ut120.8
N4LREM73gn121.4
N5FPWEM85aa122.7
WN4AFPEM84uu123.2
W4NEEM84uu123.2
N4IQEM84ws123.6
AA4YLEM72hp124.7
WA4ZOFEM72gu124.7
KK4IAJEM74jh125.9
KN4CWTEM81fl127.0
W4BUWEM84uw128.2
N4DUEM71uo129.6
N2XDEM85he129.6
K4IQJEM72gn131.5
W4IXEM84ww133.1
K4WPEM92gf134.2
W1TEFEM94jb134.9
KN4QDEM94jd137.2
WZ4MEM85gi141.1
K4HMBEM85hi141.1
W4CCSEM81cg143.2
KK4TXZEM92jh143.5
NN4SSEM94bx143.6
WA8OJREM94bx143.6
WU0BEM94lb143.8
AA4LSEM85jj144.3
N4ETCEM85jj144.3
KG4SZSEM92je148.0
W4JHUEM85vf148.2
W4BPTEM74kv148.3
AE4YEM85si150.5
W8FNEM85vg150.8
K3LBEM81ic152.7
AC4CSEM74cg153.8
N4EEVEM91iw154.0
W4QNWEM92mg157.7
W4CTKEM74ck158.9
KB3FWEM92mf159.1
W4ANTEM93qc159.6
KT4ZBEM91kv163.5
K4HALEM64xd163.7
W4SWJEM91lx164.1
K4SDJEM91lx164.1
N4MDBEM80ax164.8
KC2NYUEM91lw165.7
KK4DSDEM92nd166.2
KW4BEM92ma166.5
N8WRLEM95ib169.7
KF4GTAEM80iu169.9
NN4FEM93tb174.3
W4UKEM95an175.2
KJ4REM93tv177.3
K1AJEM93ua179.5
KG4WPDEM91ed181.3
AA4NNEM95ld183.9
WA4RTEEM91ge184.7
KN4BOMEM70rt185.8
K3UTEM91hd189.9
K4AMAEM92xx194.2
NW4OEM95od194.5
WB2RHMEM95oe196.3
AA4UEM64rv211.6
K4BGFEM76sk224.5
KT4OEM86wo238.2
K4ZGBEM63fh240.6
AA4NUEM65ss244.2
K2SXFM03kl245.4