Eligibility list for: Kentucky Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM77ei
List uploaded at 2022-01-21 02:12:14
117 list entries

Call Grid Distance
K4FNEM77gl12.6
WC4TEM77as34.1
N4INEM77ht34.5
K4BWPEM67vc36.4
K7EKEM77at36.6
KC4CQTEM77at36.6
K4UOJEM66xu41.5
K4ISVEM67tm42.7
WA1FTGEM78da46.3
KG2EEM66tx48.8
KC4WQEM78eb48.9
W4HKEM78eb48.9
N4RZEM78db49.2
KY4KDEM77op49.9
KL1SEEM77op49.9
N8ZFMEM78bb50.8
K4WWEM78ec51.8
KN4RFKEM78dc52.0
N4GNEM78fc52.0
K4CMSEM66tv52.1
KM4QEKEM66sx52.7
KC4SEM78bc53.6
W4DHEEM78bc53.6
W4KYEM78bc53.6
K4TZEM66sw54.2
N4HIDEM66sw54.2
KY4MEM78fd54.9
N4JRGEM67qh55.0
KE4KYEM78gd55.5
AF4RGEM78cd55.5
KY4NAEM78gd55.5
K4TXJEM78bd56.4
NZ4ZEM77ou57.2
KN4GNUEM78ee57.6
NA4NAEM78ee57.6
KC4HMEM78ee57.6
K9GXEM78ad57.7
K4UUEM66rw58.1
WA4JQSEM77qb58.6
K4RDEEM78be59.2
K4TGEM77nx59.6
KU4ENEM78df60.6
W4PFEM78df60.6
N4ULEM78df60.6
KM4CHEM78mb61.0
KB4UXCEM78mb61.0
W4UWCEM77qt63.3
N8UXEM77sg64.4
W4AWHEM78eh66.2
K4PXEM78eh66.2
KG4HWOEM78eh66.2
WX4WEM78fh66.4
W4RLBEM78fh66.4
W2DJGEM66rq68.4
KJ4SVEEM78ei69.1
KY4MSHEM66qr70.0
K4MSHEM66qr70.0
N4NPEM77tn70.1
W9WREM78bi70.4
N4KZEM78ne70.7
N4LGEM77rw71.7
N4AREM77rw71.7
KD4SNEM77rx73.3
N4DITEM77rx73.3
KN4SEM77rx73.3
KG4ZXNEM77ts74.3
K4IEEM78ra75.0
WR4UEM78ra75.0
N8VQGEM78ra75.0
KM4TYEM78ng75.4
N4SSEM77up75.8
W5MXEM77up75.8
WE5PEM77uq76.6
WC4DEM77sx77.0
KJ4YLREM77ur77.5
K4TECEM78pf78.5
KO4OLEM77us78.5
N4TYEM78qe79.4
AJ4AEM77ut79.6
KU4AEM78sb80.4
W4CDDEM78sb80.4
NK4PEM68wl82.4
KB9LXHEM77wk82.5
AA4RLEM67ls82.8
KJ4NDEM77wb85.0
KM4FRQEM77xb89.4
K4TOEM77wx92.7
AC4YDEM77wx92.7
KM4FOEM67fi105.3
WA4ZKOEM78qq107.0
N9KYEM66fw109.4
AA4WWEM87hn124.2
KI4CQEM87hd124.6
W4LCEM78qx124.7
K3UQEM78rx126.8
KC8AZBEM87il128.3
WD5IEM86iu133.1
ND4YEM86iu133.1
KN4QDEEM87ki137.3
K4AVXEM87kd138.2
KK4WSEM86mx149.1
K5ZQEM56uw149.7
K4PDMEM87np152.1
ND4XEM57ta153.1
W5CPTEM56tu155.4
KK4BKDEM56uo156.0
KS4VEM57sa157.6
W9AKWEM57st158.3
WD9EXDEM57rn160.6
KO4XJEM57ra162.2
KY9IEM57qc165.9
N4FZEM57qb166.3
AB4IQEM57pb170.9
AI4EYEM57pb170.9
KB9BVLEM57pa171.3
NU4NEM57pa171.3
N4QSEM56px171.7