Eligibility list for: Kentucky Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM77ei
List uploaded at 2022-09-25 23:43:17
86 list entries

Call Grid Distance
N4QSEM56px171.7
W5CPTEM56tu155.4
NU4NEM57pa171.3
AB4IQEM57pb170.9
KR8LEM57pe169.9
N4FZEM57qb166.3
KY9IEM57qc165.9
KO4XJEM57ra162.2
WD9EXDEM57rn160.6
KS4VEM57sa157.6
W9AKWEM57st158.3
ND4XEM57ta153.1
N9KYEM66fw109.4
W2DJGEM66rq68.4
K4UUEM66rw58.1
N4HIDEM66sw54.2
K4TZEM66sw54.2
K4CMSEM66tv52.1
KG2EEM66tx48.8
K4UOJEM66xu41.5
KM4FOEM67fi105.3
W4WKUEM67lq81.0
AA4RLEM67ls82.8
K4ISVEM67tm42.7
K4BWPEM67vc36.4
NK4PEM68wl82.4
K4FNEM77gl12.6
AD4TAEM77lu47.0
K4TGEM77nx59.6
NZ4ZEM77ou57.2
W4UWCEM77qt63.3
WR4FEM77ru68.6
N4LGEM77rw71.7
KN4SEM77rx73.3
N4DITEM77rx73.3
N8UXEM77sg64.4
WC4DEM77sx77.0
N4NPEM77tn70.1
W5MXEM77up75.8
N4SSEM77up75.8
WE5PEM77uq76.6
KJ4YLREM77ur77.5
W4ZXTEM77us78.5
KO4OLEM77us78.5
AJ4AEM77ut79.6
WA4VXWEM77wd83.7
AC4YDEM77wx92.7
K4TOEM77wx92.7
KM4FRQEM77xb89.4
K9GXEM78ad57.7
N8ZFMEM78bb50.8
W4DHEEM78bc53.6
KC4SEM78bc53.6
K4TXJEM78bd56.4
W9WREM78bh67.6
N4RZEM78db49.2
W4PFEM78df60.6
N4ULEM78df60.6
KC4WQEM78eb48.9
K4WWEM78ec51.8
KC4HMEM78ee57.6
NA4NAEM78ee57.6
K4PXEM78eh66.2
N4GNEM78fc52.0
W4RLBEM78fh66.4
WX4WEM78fh66.4
KE4KYEM78gd55.5
KY4NAEM78gd55.5
KM4CHEM78mb61.0
KM4TYEM78ng75.4
K4TECEM78pf78.5
N4TYEM78qe79.4
WA4ZKOEM78qq107.0
W4LCEM78qx124.7
N8VQGEM78ra75.0
K4IEEM78ra75.0
KU4AEM78sb80.4
KW4YAEM78ta82.4
K8IJEM78tw128.8
ND4YEM86iu133.1
AA4WWEM87hn124.2
K4AVXEM87kd138.2
KN4QDEEM87ki137.3
K4PDMEM87np152.1
KI0EBEM88bm124.9
K8TWEM88pi173.5