Eligibility list for: DFW Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM21bx
List uploaded at 2017-11-03 03:25:42
203 list entries

Call Grid Distance
WX0BEM12rt69.5
WS5WEM13qi104.5
WP3CEM13pc91.6
WM5QEM22if38.3
WG5JEM12om65.3
WG5HEL29fs153.9
WF5EEM13pc91.6
WB5UDAEM12fg99.6
WB5KSDEM13ud84.2
WB5KEM13pc91.6
WB0TEVEM13xc78.3
WA8ZBTEM12rx79.3
WA5RMLEM12jq91.9
WA5LXSEM13na92.6
WA5LFDEM12qv77.0
WA5IEXEM11jm84.5
WA5FWCEM12km82.1
W9BMEM10dp142.1
W8FNEM12kr89.5
W7ZCUEM13si100.9
W5XZEM22po80.7
W5XJEM12ou80.7
W5WNEM13ob92.0
W5TUUEM13pa86.8
W5TDNEM22om73.5
W5RAEEM13pb89.2
W5MTEM13qa84.2
W5LUAEM13qc89.2
W5KDEM12ds120.2
W5JNPEM12iv104.1
W5JMWEM23fe85.7
W5JKEM13lb101.1
W5JDAEM12is99.1
W5GNEM12nv86.1
W5DLWEM12ku94.7
W5CWOEM12mx93.6
W5CUBEM12oj60.8
W5CNWEM22gj37.7
W5ASPEL29fr156.7
W5APEM12kv96.6
W1XWXEM12xu61.2
W1JCWEM12rw76.8
W0VXEM12qx81.8
W0UOEM12es115.8
W0TGEM12jp90.5
W0EAEM12rx79.3
NW5QEM13qc89.2
NV5EEM12kr89.5
NT5VEM12pu77.6
NS5JEM20hb135.7
NR5MEM10wd127.5
NN5TEM12ow85.1
NM6EEM13qe94.2
NM5MEM13nb94.9
NL7COEM04to231.8
NK5OEM13lg112.1
NI2MEM12lu91.0
NE5ROEM13pc91.6
NE5DLEM12ko84.8
NC5OEM12px84.5
NA5UEM12ju98.5
N9WXEM13kd108.6
N9BAVEM12gt108.8
N8BPEM13qe94.2
N6DIYEM12tv69.7
N5ZTEM13ri102.6
N5YAEM31bn121.0
N5XZEL29co164.2
N5XEEM14mm186.4
N5WEBEM13ef133.5
N5UVEM13pe96.6
N5UIEM13la99.0
N5TYEM12fk102.5
N5TMEL29ds152.9
N5TJEM13qe94.2
N5TITEM12px84.5
N5TIEM13si100.9
N5QQEM12pt75.4
N5PGEM12pw82.1
N5OEEM02xx144.0
N5OAOEM13rq124.2
N5NUEM21po73.3
N5NKEM01op172.8
N5NHJEM13pc91.6
N5LFEEM12jq91.9
N5KREM13ob92.0
N5KMEM13qa84.2
N5JREM12rw76.8
N5JCEM12ru71.9
N5IREM13jh120.4
N5HRKEM13gb118.8
N5GIEM13pl114.4
N5GEEM12jq91.9
N5EILEM12ur57.2
N5DTTEL29gq160.3
N5AWEM00tq172.4
N5AJDEM12ox87.3
N3BUOEM12ko84.8
N3BBQEM13si100.9
N1XSEM12ox87.3
N0RQEM13pe96.6
N0RBEM13pb89.2
KX5GEM12lp82.2
KV5QEM13lb101.1
KT5VEM12pv79.8
KN5TXEM12km82.1
KM5LYEM12qh49.6
KM5LEM12ot78.6
KK5NAEM12kq87.9
KI5MMEM12me65.0
KI5DQEM13rp121.5
KG5WOEM22pn79.2
KG5VKEM23dl104.1
KG5OAEM12ev120.1
KG5ESCEM13ra81.8
KG5DMXEM12ks91.2
KF5TSKEM12ow85.1
KF5RHIEM12ip94.7
KF5QNCEM12mo76.6
KF5LKGEM12hq100.3
KF5JIFEM12ow85.1
KF5CGGEM12is99.1
KE5SCGEM12ev120.1
KE5MMTEM12ow85.1
KE5GDBEL29kn172.8
KE5FXEEM12ru71.9
KE5BUSEM13qc89.2
KD5TFTEM12jt96.8
KD5RAEM12kn83.4
KD5OMEM13pa86.8
KD5BRJEM12is99.1
KD2KWEM13le107.6
KC9FFVEM12st66.9
KB6IBBEM12rx79.3
KB5WRKEM13oe99.1
KB5UNXEM12kp86.3
KB5UBTEM12pi55.2
KB5UEM13od96.7
KB5REXEM12ur57.2
KB5DRJEM13na92.6
KA1IWGEM13oa89.6
KA0IQTEM13ml121.3
K9MKEM12ji82.2
K9JNEM12rx79.3
K9GWBEM12hp99.0
K7RSMEM12us59.9
K7RBEM12mp78.3
K5WLEM13le107.6
K5WAEM10ta138.5
K5UOEM20ff122.5
K5TUEL29ev144.7
K5TGSEM12jw102.1
K5SSEM13qc89.2
K5RTEM12rw76.8
K5QEEM31cj128.9
K5NZEM20as83.6
K5NJEM12jt96.8
K5NDEM12kv96.6
K5MREM13od96.7
K5MEEM21ph82.6
K5MBAEM13nc97.1
K5LOLEM13ne101.8
K5JTHEM12bs128.9
K5JPEM12ou80.7
K5IIDEM12hp99.0
K5HTEEM12jt96.8
K5HMEL29eu147.6
K5GQEL29fx139.6
K5GKCEM13sa79.6
K5GHEM13gj134.4
K5GAEM20ga137.5
K5FREM12jx104.0
K5FOEM13ql112.4
K5EIEM12pw82.1
K5DHYEM12qx81.8
K5CJLEM13jf116.1
K5CIEM13ob92.0
K5BLEM13rd89.5
K5BGEM12bs128.9
K5AXEL29kk181.2
K5ANREM12fx119.2
K5ACEM12iw105.9
K0ZUEM13pc91.6
K0NMEL29eo164.8
AK5DXEM12rs67.1
AF5VOEM13pd94.1
AF5PEEM12ds120.2
AF5IPEM12fo106.5
AF5IEM23jp121.5
AF4BEM12ko84.8
AE5XUEM12gv112.0
AE5IBEM13pa86.8
AD5XQEM12mt85.5
AD5XDEM12px84.5
AD5UQEM12qx81.8
AD5QEM20ga137.5
AC5TEM13ld105.4
AC5KEM20vf156.0
AB5KEM10gv119.6
AA5TBEM12hu106.3
AA5NTEM13si100.9
AA5DEM22ql80.8
AA5AMEM13sg95.5