Eligibility list for: Preble ARA
Geographic Area: 35 mile circle   [map]
Center: EM79qu
List uploaded at 2022-05-27 03:17:52
21 list entries

Call Grid Distance
AA8DCEM79rp15.1
K8TRWEM79pw7.3
KA8MEGEM79nu13.3
KA8SBIEM79pr9.7
KB8HLNEM79qr8.6
KB8MXEEM79tr15.8
KC7IWNEM79nu13.3
KD8BCEEM79tm26.6
KD8QFMEM79qr8.6
KD8TAFEM79ou8.8
KD8ZWDEM79qr8.6
KE8FSBEM79tr15.8
KE8HWKEM79pq12.3
KE8JDXEM79tr15.8
KE8SABEM79pq12.3
KF8RQEM79qs5.8
N8VKSEM79ru4.4
N8XCEM79pq12.3
NJ8BBEM79pq12.3
W8DCFEM79rr9.7
WB8MVREM79sr12.4