Eligibility list for: Preble ARA
Geographic Area: 35 mile circle   [map]
Center: EM79qu
List uploaded at 2022-05-27 03:17:52
21 list entries

Call Grid Distance
WB8MVREM79sr12.4
W8DCFEM79rr9.7
NJ8BBEM79pq12.3
N8XCEM79pq12.3
N8VKSEM79ru4.4
KF8RQEM79qs5.8
KE8SABEM79pq12.3
KE8JDXEM79tr15.8
KE8HWKEM79pq12.3
KE8FSBEM79tr15.8
KD8ZWDEM79qr8.6
KD8TAFEM79ou8.8
KD8QFMEM79qr8.6
KD8BCEEM79tm26.6
KC7IWNEM79nu13.3
KB8MXEEM79tr15.8
KB8HLNEM79qr8.6
KA8SBIEM79pr9.7
KA8MEGEM79nu13.3
K8TRWEM79pw7.3
AA8DCEM79rp15.1